جستجو: " اراده سیاسی، اوضاع امنیتی غزنی، بی توجهی در در مقابل تلفات نیروی های امنیتی و دفاعی، حکومت، حمله تهاجمی طالبان "

صفحه 1 از 11