اسد ۱۹, ۱۳۹۹

آلمان خواهان توضیح بریتانیا در باره ادعای جاسوسی شد