قطعنامه قوماندان های پولیس بمناسبت انتخابات

۳ دلو ۱۳۹۲

 خبرگزاری خاورمیانه / میز اجتماع

قطعنامه سیمینار (4) روزه رهنمودی ، توضیحی، و ارزیابی فعالیت های وظایف قوماندانان امنیه ولایات ، زون های سرحدی، لوا های نظم عامه، قطعات خاص، محافظت عامه، جهت اتخاذ تدابیر پیشبینی شده غرض تأمین امنیت پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 از آنجائیکه کشور عزیز ما در مرحله حساس تاریخی که از یک طرف آخرین مرحله انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی کشور تکمیل و از جانب هم انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی بتاریخ 16 حمل سال 1393 برگزار میگردد قرار دارد.

اقدام خیلی ها به جا است که قوماندانی عمومی تعلیم وتربیه بالاثر هدایت و رهنمائی مستقیم جلالتمآب محترم وزیر امورداخله سیمینار رهنمودی را به منظور تطبیق اولویت های کاری و امر شماره (94)مورخ 6/7/1392 جلالتمآب وزیر صاحب متکی به فرامین شماره (73) و (77) مورخ 11/7/1392 جناب رئیس صاحب جمهور دررابطه به برگزاری انتخابات تدویر نموده است

با ا ظهار سپاس و قدر دانی از رهبری مقام وزارت امورداخله که زمینه گفت و شنود رویا رویی اشتراک کننده گان سیمینار را به رهبری وزارت دفاع ملی ، ریاست عمومی امنیت ملی ، اداره محترم مستقل ارگانهای محل ،کمیسیون مستقل انتخابات ، روئسای محترم کمیسیون های امنیتی ولسی جرگه و مشرانو جرگه زمینه سازی نمودند که خیلی با اهمیت بوده و به اکثر سوالات و پیشنهادات ما جوابات ارایه و از آن مستفید گردیدیم.

بنآ قوماندانان امنیه ولایت، زون های سرحدی، لوا های نظم عامه، محافظت عامه و قطعات خاص با استفاده ازتجارب و تبادل افکار همگانی با در نظر داشت بیانیه های رهنمودی جلالتماب محترم وزیر صاحب امور داخله و معین صاحبان محترم ذیلآ تعهد میسپاریم. 1 _ پولیس با تشریک مساعی ارگان های زیربط با تدابیر خاص امنیتی برای تامین امنیت دفاتر مرکزی و ولایتی اعضای کمیسیون انتخابات، کارکنان و کاروان های تدارکاتی انتخاباتی سعی و تلاش همه جانبه نموده و زمینه ورود هر چه بیشتر رای دهندگان و قشر اناث را حسب هدایت فرمان شماره ( 73 ) مقام محترم ریاست جمهوری به مراکز رای دهی مساعد خواهیم ساخت.

پولیس با در نظرداشت حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق بشری کارکنان کمیسیون انتخابات، رای دهنده گان، ناظرین و رسانه های همگانی حین اجرای وظایف محوله فارغ از هر نوعه تبعیض نژادی، قومی، لسانی، سیاسی، مذهبی، جنسیت و سایر ملاحظات اجتناب ورزیده و وظایف خویش را در پروسه انتخابات مطابق احکام قوانین نافذه کشور با رعایت اصل بی طرفی انجام میدهیم

ازمداخلات بی مورد استفاده جویان به نفع کاندید مشخص وهمچنان درقسمت دفع وترد فعالیتهای تخریبی دشمنان صلح وامنیت که آرامش اجتماعی مراکزوسایت های انتخاباتی رابرهم زنند درروشنایی مواد(12)گانه فرمان شماره 73 مورخ 11/7/1392 که دررابط به پروسه شفافیت انتخابات اصدار یافته است با اصل مشروعیت سه گانه ، قانونی ، ضروری و متناسب اجراات خواهیم نمود از آنجائیکه تعلیم و تربیه یک رکن اساسی در نظام شمرده میشود بنآ تمام پلان های آموزشی با تطبیق صفحات تابستانی و زمستانی در روشنایی دایرکتیف منظور شده مقام وزارت و قوماندانی ع تعلیم و تربیه در خصوص محو بی سوادی منسوبین پولیس و تدویر کورسهای. تعلمی طبق ضرورت های وظیفوی پولیس و هم چنان انتخاب و اعزام پولیس به بورسهای تحصیلی کشور های دوست به اساس طرز العمل های منظور شده با درنظر داشت تامین عدالت اجتماعی عملی ودر این راستا آمرین تعلیم و تربیه مربوطه را حمایه و پشتیبانی همه جانبه نموده و از تحقق پروگرامهای تعلیمی و تدریسی همیشه نظارت می نمائیم

به منظور کسب نام نیک قوای پولیس در جامعه سعی وتلاش می نمائیم که مبارزه علیه انواع فساد را در ساحه مسوولیت خویش شدت بخشیده تا به یاری خداوند متعال گراف فساد را در صفوف پولیس ملی به سطح پائین قرار داده تاباشد اعتماد هموطنان عزیز ما بالای پولیس ملی شان بیشتر و مورد تائید قرار گیرد

ما اشتراک کننده گان سیمینار به رهبری مقام محترم وزارت امور داخله اطمینان میدهیم که در خریداری ها و مصارف بی جا مطابق به سفارش جناب وزیر امور داخله از صرفه جوئی بیشتر کار گرفته مصارف خویش را مطابق به سقف بودیجوی منظور شده عیار و از خریداری اشیای تجملی و مصارف غیر ضروری جدآ جلوگیری نمائیم

در مورد تطبیق فرامین ریاست ج .ا.ا ، مصوبات شورای عالی وزرا ، اوامر و هدایت مقام وزارت امور داخله خود را مکلف دانسته در تطبیق تحقق آن هیچ نوع سهل انگاری نخواهیم کرد.

از آنجایکه موفقیت پولیس در وظایف شان با همکاری مردم نهفته است بنآ بادرک این اصل پولیس در هرنوع شرایط مطابق احکام قوانین نافذه در سراسر کشور اعم از ولایات، سرحدات و مرکز در خدمت هموطنان خویش بوده واز هیچ نوع تحرک ، پالیسی و ابتکار مثبت که به نفع دولت ومردم کشور باشد دریغ نخواهیم ورزید.

از اینکه محابس کشور در چوکات تشکیلاتی وزارت امور داخله مدغم گردیده است و پولیس محابس جز پولیس قوماندانی های امنیه ولایات بوده ما تعهد میسپاریم که از هرنوع همکاری در قسمت اکمالات و حل مشکلات آنها دریغ نورزیم صرف درقسمت تاسیسات مدیریت های متذکره که در اکثر از ولایات به مشکل مواجه بوده ودر منازل کرائی و نامناسب جابجا می باشند هر لحظه امکان فرار محبوسین از آن متصور بوده چنانچه جناب محترم معین تامیناتی به این مشکل اساسی اشاره نموده توجه رهبری مقامات محترم را در قسمت تاسیسات که مطابق نورم های بین المللی باشد خواهانیم

پولیس محلی که یک نیروی توانمندی وزارت امور داخله بوده در شرایط سخت و دشوار در خط مقدم تحت اداره قوماندانی های امنیه ولایات انجام وظیفه می نمایند با امکانات دست داشته در رفع نیاز مندی ها و مشکلات شان سعی وتلاش نموده پیشنهاد میگردد تا در قسمت امتیازات و حقوق آن ها در طرزالعمل پولیس محلی تجدید نظر صورت گیرد.

به هدایت جناب محترم معین ارشد امور امنیتی که بالاثر گزارشات هیاتی کمپلیکسی اعزام شده به ولایات ، تعهد میسپاریم که روی تمام کمی ها ، کاستی ها ، مشکلات و چالشها تا حدود امکان همزمان و عندالموقع اقدام وبرای بلند بردن سطح اگاهی و دانش مسلکی ، اوپراتیفی ، کشفی و حقوقی منسوبین پولیس توجه خاص خواهیم نمود ودر رفع فساد و مبارزه علیه مواد مخدر اقدام بجا نموده عاملین و مفسدین را به پنجه قانون تسلیم خواهیم نمود.

در رابطه به دروس عقیدتی، ورزشی، و هکذا مبارزه در راستای محو بی سوادی در قوای پولیس جد و جهد ما دوام داشته واین همه مسائیل شامل تقسیم اوقات مساعی 24 ساعته در حال تطبیق قرار دارد. تست مواد مخدر و معاینات همزمان با اشغال وظیفه یک منسوب پولیس صورت گرفته واین پروسه باالنوبه ادامه خواهد داشت

در قسمت ضعیف بودن هم آهنگی ها بمقام محترم اطمینان میدهیم که هریک از اشتراک کننده گان این سیمنار در ساحه تحت مسوولیت خویش در حصه تامین امنیت مطمئین با هم آهنگی کامل ارگانهای ذیربط فعالانه کار نموده و مطابق اوامر و هدایات مقامات محترم صالحه اجراات می نمائیم.

ما قوماندانان تعهد میسپاریم که در صورت تبدیلی منحیث مسئول قبلی الی معرفی واشغال وظیفه قوماندان جدیدالتقرر حداقل مدت سه یوم با وی همکاری نموده و حاضر وظیفه باشیم.

طبق اوامر نمبر(055)،(018)،(023)،(08)،(050)،(0169)،(0117)،(0112) مقام محترم وزارت امور داخله که مبنی بر جلب و جذب قشر اناثیه به صفوف پولیس میباشد عمل نموده از هرگونه آزار و اذیت منسوبین پولیس قشر اناثیه جلوگیری خواهیم نمود، از حقوق قانونی ، بشری و شرعی آنها حمایت و پشتی بانی مینمایم در قسمت جلب و جذب اشخاص و اطفال که سن قانونی(18) سال را تکمیل نکرده باشد جلوگیری و اجراات لازم قانونی خواهیم نمود خود را مکلف میدانیم که ناقضین حقوق بشر را در هماهنگی مراجع مسئول در ساحه تحت مسئوولیت خویش به پنجه قانون بسپاریم . 

مایان قوماندانان و مسئولین قطعات و جزوتامهای و ظیفه خود میدانیم تا آن عده از منسوبین پولیس که در برابر پولیس اناثیه دست به خشونت میزنند بدون ضیاع وقت به منظور تطبیق احکام قانون نافذه کشور به مراجع ذیربط معرفی خواهیم نمود. په پای کی مونږ ددی خاوری اصیل بچیان چه د افغانستان د اسلامی جمهوریت د هوساینی د واقعی نماینده ګانو په صفت د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خپلو وطن والو د خدمت په موخه په دنده گمارل شوی یوو د اسلام د سپیڅلی دین ارزښتونو په نظر کی نیوولو سره او د افغانستان د اساسی قانون په چوکاټ کی به د خپلو ځوریدلو او مظلومو خلکو د ښه خدمت په لاره کی هرډول قربانی ته چمتویو ترڅو چې زموږ د سرښندنی په نتیجه کی په هیوادکی ډاډمن امنیت تامین او سراسری صلحه تینګه شی.

امنیت

امنیه

انتخابات

ایساف

پولیس

پولیس ملی

ریاست امنیت

ریاست جمهوری

قوماندان

کابل

ناتو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.