سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

روش جدید برای تصفیه ی آب کابل / اختصاصی

اختصاصی خبرگزاری خاورمیانه / میز اجتماع – محیط زیست – بهداشت در کابل

محیط زیست درافغانستان دیگر به بن بست رسیده وفاجعه محیط زیستی درآینده نه چندان دور در راه است.

کارشناسان مسایل زیست محیطی باور دارد که محیط زیست در کابل با چالش های جدی روبرواند که یکی از مهمترین این چالش های تخریب ویا آلوده شدن آب های سطحی، هوا وکاهش جدی آب های زیر زمینی شهرکابل است.

داکتر عمر تیموری انجنیر امور ساختمانی ومحیط زیست میگوید که تراکم بیش از حد نفوس در شهرکابل، انکشافی غیر پلانی این شهر، نبود وعدم تطبیق قوانین برای محیط زیست وآب، ضعف نهاد های اجرایی دولتی و بی توجهی مردم به محیط زیست شان اوضاع را جدی ساخته اند.

آقای تیموری ابداعی جدیدی را برای رفع این مشکل پیشنهاد میکند.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب:

داکتر تیموری میگوید که نوعی جدید وکم هزینه تصفیه بیولوژیکی در اروپا تجربه شده است که برای افغانستان نیز قابل تطبیق ودارای مفیدیت است.

دراین نوع تصفیه چاه سپتیک با 2.5 متر عمی متشکل از چندین اطاقکی اعمار میگردد که توسط جدارهای داخلی یکی از دیگری جدا میگردد طوریکه جدار اولی از جهت پایین وجداری دومی از قسمت بالای راه برای عبور فاضلاب دارد وبه همین قسم به همدیگر وصل شده اند.

وقتی فاضلاب در اطاقک اولی ریخته میشود باگردش میان چهار تا پنج اطاق به شکل مارپیچی مواد سخت آن ته نشین شده آهسته آهسته آب سبک شده کمی تصفیه میکانیکی میشود. در همین حال اطاقک آخری با پایپ اکسیجنی وصل است به چاه شپتیک آکسجن فراهم میسازد.

به همین قسم باکتری های موجود درفاضلاب مواد عذایی شان از فاضلاب وآکسیجن شان از طریق پایپ آکسیجن دریافت کرده به ادامه حیات شان طوری ادامه میدهند که تمام مواد عضوی را میخورند وبعد از چندین دوره آب فاضلاب در میان اطاقک های چاه آب سبک شده وپاک از طریق اطاقک آخری به محل که واترپمپ نصب است میریزد وتوسط و از آن طریق به بیرون برای مقاصد زراعتی وسرسبزی پمپ میگردد.

داکتر تیموری میگوید« 98% فاضلاب به آب پاک برای زراعت تبدیل شده و2% ان به شکل فاضلاب خالص باقی میماند که به حیث بهترین کود زراعتی قابل استفاده میباشد».

مفیدیت های محیط زیستی:

با این اقدام میشود از آلوده گی آب وهوا با هزینه کم وبه شکل دایمی جلوگیری شود. یعنی هر فامیل از این طریق میتواند تمام آب درختان وسرسبزی محل زنده گی خود را تهیه کرده واز آلوده گی آب وهوا نیز به پیمانه وسیعی جلوگری گردد.

به باور تیموری وقتی محیط زیست کاملا سبزباشد؛ نباتات مقدار زیادی از کاربن دای آکساید را جذب کرده از آلوده گی هوا جلوگیری کرده واز جهتی که فاضلاب مستقیما به دریا ویا سطح زمین رها نمیشود به این قسم از آلوده گی اب های سطح وزیر زمینی نیزجلوگیری صورت میگیرد و در عین حال مصرف اضافی برای سبزساختن وآبیاری درختان در مصرف آب زیر زمینی که یک حقوق تمام ساکنان شهراست صرفه جویی زیادی صورت میگیرد.

قابلیت عملی بودن هزینه برنامه:

آقای تیموری می افزاید« این کار برای هر فامیل که در کابل ویا سایر شهرهای دیگر دارای یک حویلی پخته است از لحاظ اقتصای قابل تطبیق است یعنی شامل یک حلقه چاه سپتیک که از خشت پخته وقیر اعمار شده باشد، چند متر پایپ پولی ایتلین، یک عدد ماشین پمپ هوا، چند متر پایپ انتقال هوا به داخل چاه ویک عدد واتر پمپ کوچک برای بیرون کشیدن آب تصفیه شده میباشند که مجموعاتا 2000 دالر هرینه نیاز دارد».

به گفته وی این هزینه از لحاظ اقتصادی برای چندین سال قابل برگشت است ولی از لحاظ محیط زیستی یک اقدام کاملا نیک که نمیشود برای ان قیمتی تعین کرد؛ میباشد.

آقای تیموری در مورد می افزاید« یک فرد در 24 ساعت به طور میانگین 104 لیتر فاضلاب تولید میکند به این ترتیب یک فامیل 5 نفره در یکسال میتواند 189000 لیتر فاضلاب تولید کنند وقتی تصفیه بیولوژیکی بکار میافتد 98% به آب پاک تبدیل میشود یعنی 186000 لیتر این فاضلاب به آب پاک تبدیل میشود و3000 لتیر آن فاضلاب خالص باقی میماند که ممکن است هر 5 سال بعد یک بار کشیدنی شود».

به این اساس امکان دارد یک فامیل 5نفری افغانی برای چندین بار ازتخلیه کردن فاضلاب توسط تانکر های سپتیک معاف گردد که اگر درچندین سال محاسبه شود ده ها هزار افغانی صرفه جویی میشود.

کاهش BOD(Biological Oxygen Demand) در سیستم تصفیه بیولوژیکی:

به قول عمر تیموری فاضلاب که به شکل مستقیم به سطح زمین ویا دریا رها میشود دارای 200 ملی گرام BOD(Biological Oxygen Demand)در لیترتا 400 ملی گرام BOD در لیتر میباشد در حالیکه وقتی تصفیه بیولوژیکی صورت میگیرد میان 15 ملی گرام BOD در لیتر تا 30 ملی گرام BOD در لیتر میباشد واین مقدار تا زمانیکه از سطح زمین به داخل زمین نفوذ میکند کاملا عادی میشود وبه کمترین حد خود میرسد.

وی استدلال میکند که براساس معیارهای اروپایی تا 50 ملی گرام BOD در جمع آب باران حساب شده وحتا در سطح زمین نیز مشکلاتی نخواهد داشت.

یکی از ویژه گی های این سیستم این است که برای هر مکانی قابل تطبیق است از خانه یک فامیل تا شفاخانه های، هوتل ها وحتا شهرک ها. اما نظر به مقدار فاضلاب چاه سپتیک که احداث میشود در نظر گرفته میشود.

نتیجه:

به عقیده کارشناسان بدلیل هزینه کم، تطبیق آسان ومفیدیت وسیع برای محیط زیست؛ از یکسو واز جانبی دیگر مشکلات ونیازمندی های محیط زیستی شهرکابل ایجاب میکند که هرچه زودتر این سیستم در کابل ترویج شود ونهاد های چون شهرداری کابل واداره ملی حفاظت از محیط زیست دراین مورد برنامه های را روی دست گیرند.

سید امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *