۵ قرارداد ملی فسخ و رد شد

مجلس تدارکات ملیکمیسیون تدارکات ملی، چهار قرارداد را فسخ کرده و یک قرارداد وزارت دفاع ملی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسه کمیسیون تدارکات ملی شام دیروز برگزار شد.

در این جلسه، موضوعات تدارکاتی ادارات مختلف بحث شد که در نتیجه ۲ قرارداد مربوط به شرکت برشنا و وزارت فواید عامه به  ارزش حدود۶۰۰ میلیون افغانی منظور شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری می نگارد که در جلسه یاد شده، یک قرارداد وزارت دفاع ملی رد و ۴ قرارداد مربوط به پروژه های سرک سازی وزارت فواید عامه که از چندین سال بدینسو پیشرفت کاری خوب و با کیفیت نداشته و یا به دلایل متعدد متوقف بوده است، فسخ گردید.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان فیصله کرد تا قراردادی های این پروژه ها که نتوانسته اند تعهدات شانرا در قبال اکمال پروژه ها طبق شرایط قرارداد بجا آورند، جهت بررسی محرومیت و پیگرد عدلی و قضایی به مراجع مربوط معرفی گردند.

در عین حال، رئیس جمهور غنی بخاطر تأمین فضای سالم و مؤثر رقابت میان شرکت ها و همچنان به منظور تأمین کیفیت و قیمت مناسب پروژه های زیربنایی برای آینده تاکید کرد که روند رده بندی شرکت ها از لحاظ ظرفیت باید تسریع بخشیده شود.