بیش از 200 پولیس مسلکی در اختیار ولایت های شمال شرقی

۲۵ حمل ۱۳۹۵

مسینتب 214 تن از سربازان پولیس سرحدی و نظم عامه، بعد از سپری کردن دوره های آموزشی در ولایت های شمال شرقی کشور توظیف شدند.

هجرت الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این سربازان از ولایت های شمال شرقی به مرکز آموزشی کندز آمده بودند.

به گفته وی، سربازان دوره های آموزشی شامل 73 ساتنمن و 141 سرباز می باشند که در بین آنها چهار پولیس زن نیز شامل است.

اکبری اظهار داشت که ساتنمنان دوره های آموزشی چهار ماهه و سربازان نیز دوره های آموزشی دو ماهه را پشت سر گذاشته و در این مدت، کنترول و تلاشی وسایط و افراد، استفاده درست از تجهیزات نظامی، انداخت و استفاده مناسب از سلاح های مختلف در هنگام محاربه، دستگیری مجرمین، رهایت حقوق بشر و تثبیت هویت افراد مشکوک را آموزش دیدند.

سخنگوی فرماندهی پولیس کندز می گوید که اسناد فراغت این پولیس ها توسط پاسوال حبیب الله قبچاق، معاون زون 808 سپین زر و تعدادی از مسوولین دیگر توزیع شد.

منبع افزود که این سربازان پولیس بعد از فراگیری آموزش، دوباره به جزء تام های ولایت های مربوطه شان انتقال داده شده اند تا در تامین امنیت این ولایت ها نقش داشته باشند.

آموزشی،

پولیس،

ساتنمن،

سرباز

سرحدی،

فارغ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed