45 قرار داد به ارزش بیش از 5 میلیارد افغانی منظور شد

۲۰ میزان ۱۳۹۴

مجلس تدارکات ملیکمیسیون تدارکات ملی ۴۵ قرارداد را به ارزش حدود پنج میلیارد و دو صد و پنجاه و هفت میلیون افغانی منظور نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرارداد های منظور شده شامل تدارک تاسیسات، مواد اعاشوی و محروقاتی اردو و پولیس ملی، خوابگاه معارف ولایت زابل و پروژه های انکشافی برنامه همبستگی ملی می باشد.

جلسه کمیسیون تدارکات ملی شام روز گذشته به ریاست اشرف غنی در ارگ برگزار شد و از میان ۵۰ پروژه ۴۵ قرارداد آن منظور شد.

رئیس جمهور کشور در این جلسه با تأکید بر تسریع روند طی مراحل قرارداد های باقیمانده، گفت که باید در قرار دادهای ادارات مختلف، موضوع صرفه جویی در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور غنی مسؤلین شهرداری کابل را موظف نمود تا در رابطه به ارزیابی ظرفیت تدارکاتی و ایجاد تغیر و اصلاحات در آن اداره، اقدامات لازم اتخاذ نمایند.

همچنین رئیس جمهورغنی به مسؤلین وزارت احیا و انکشاف دهات دستور داده که طرح کامل و مشخص “برنامه میثاق شهروندی” را منحیث بدیل برنامه همبستگی ملی روی دست گیرند.

در این جلسه دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، وزرای عدلیه و اقتصاد، سرپرست وزارت مالیه و شماری از اعضای اداره تدارکات ملی نیز حضور داشتند.

پولیس،

تدارکات،

قرارداد،

کمیسیون،

میلیارد،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed