340 نفر از انستیتیوت تکنالوژی افغان سند فراغت گرفتند

28 دسامبر 2013

به دنبال برنامه های آموزشی در انستیتوت تکنالوژی افغان امروز (شنبه) 340 نفر از اشتراک کنندگان برنامه آموزشی این مرکز سند فراغت گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  دراین جمع 140 تن دختر و 200 تن پسر شامل اند که از رشته های برق، کمپیوترساینس، ترمیم موتر ماشین های ساختمانی فارغ شدند.

محمد آصف ننگ معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان که دراین مراسم اشتراک کرده بود، گفت که وزارت معارف تلاش ورزیده است که نصاب تحصیلی انستیتوت ها ونهاد های فنی حرفه ای را مطابق نیاز مارکیت کار کشور عیارسازد.

آقای ننگ فراهم کردن آموزش وتحصیلات نیمه عالی را مسولیت وزارت معارف تعریف کرده از دولت وسایر نهاد های دیگر تقاضای ادامه تحصیل ویا کار برای فارغان دانش آموزان مکاتب ونهاد های نیمه عالی کرد.

وی تصریح کرد« امسال درحدود 300000 تن از مکاتب، 16000 تن از بخش های فنی حرفه ای، 27000 تن از دارالمعلمین ها و5000 تن از بخش علوم اسلامی فارغ میشوند.»

آقای ننگ گفت که خدمات در چند ولایت بزرگ محدود شده وولایت های درجه دو وسوم با مشکلاتی مواجه شده اند، بنابراین وزارت معار ف در نظر دارد که آموزش وتحصیلات تکنیکی ومسلکی را در سایر ولایت های دیگر نیزگسترش دهد.

رحمت الله سلیمان خیل آمرانستیتوت تکنالوژی افغان فراغت دانشجویان فنی حرفه ای را برای بازار کار افغانستان ارزنده تعریف کرده گفت« برای کارمندان دولتی، شرکت های خصوصی وکسانیکه شاغل هستند ومیخواهند ادامه تحصیل دهند بخش شبانه انستیتوت تکنالوژی افغان نیز فعال شده وظرفیت 750 را دارا است.»

به گفته او استادان انستیتوت تکنالوژی افغان همیشه تلاش کرده اند که دانشجویان را به حسب نیاز های بازار آموزش دهند.

اجمل فارغ تحصیل رشته برق میگویدکه دو سال برای رشته برق کافی نیست وباید برای دانشجویان رشته برق با توجه به نیاز های افغانستان فرصت های تحصیلی به سویه لیسانس وماستری فراهم گردد.

فاطمه یکی دیگر ازفارغان رشته برق از انستیتوت تکنالوژی افغان خوشحال است فارغ شده است ولی او از بیکاری نگرانی دارد.

وی میگوید« من حاضرم در برج های برق وتمام بخش های برق شهری کار کنم زیرا رشته که خوانده ام چنین حکم میکند.

انستتوت

تکنالوژ

فارغ

فغان

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.