سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

2000 کیلوگرام مواد انفجاری در شهر کابل کشف شد

Captureماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در یک عملیات تجسسی دو هزار کیلو گرام مواد انفجاری را از مربوطات ناحیه بیست و یکم شهر کابل کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مواد انفجاری کشف شده از نوع “آمونیم ناتترت” است.

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه ای اهلام کرد که این مواد  در ۲۰ بوری ۵۰ کیلویی جاسازی شده بود و تاز ساحه بت خاک مربوط ناحیه ۲۱ شهر کابل کشف و در همانجا از بین برده شده است.

در خبرنامه آمده است که مواد انفجاری بدست آمده توسط “مولوی عزیز” یک تن از سازمان دهندگان حملات تروریستی مربوط شبکه حقانی از آن طرف خط فرضی “دیورند” به هدف انجام حملات تروریستی و انفجاری وارد شهر کابل شده بود.