امضای سه تفاهمنامه میان افغانستان و قرغزستان

۲۷ دلو ۱۳۹۲

وزرای امور خارجه افغانستان و قرغزستان سه تفاهمنامه همکاری را در بخش های دیپلوماسی، سیاسی و ضد حوادث در کابل به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ایرلان عادل بایف وزیر خارجه قرغزستان بنا بر دعوت وزارت امور خارجه کشورمان روز یکشنبه وارد کابل شد.

ضرار احمدعثمانی وزیر امور خارجه کشور در مراسم امضای تفاهمنامه ها، در نشست دو جانبه ای که در کابل صورت دو طرف در مورد چگونگی برقراری روابط تجارتی و اقتصادی بین کشور قرغزستان و افغانستان صحبت شد.

وی گفت: قرار است در آینده نزدیک کمیسیون بین الحکومتی اقتصادی- تجارتی و تخنیکی میان دو کشور ایجاد شود و از شرایطی موجود به منافع هر  دو کشور استفاده شود. همچنان در باره چگونگی شامل شدن افغانستان در خط آهن  روسیه- ترکمنستان از طریق قرغزستان و تاجکستان صحبت های مفصلی صورت گرفت و در آینده نزدیک یک پروتوکول چندجانبه را دراین مورد به امضا خواهیم رساند.

همچنان در رابطه به چگونگی اعزام محصلین افغان به کشور قرغزستان صحبت شده و وزیرخارجه قرغزستان پذیرفته تا شرایط را برای محصلین افغانی به کشور قرغزستان آماده بسازند.

او گفت: همچنان ما برای رفع ویزه پاسپورت های سیاسی و خدمت کارهایی را شروع می کنیم و امیدواریم که در آینده بتوانیم یک توافقنامه را بین دو کشور امضا کنیم.

افغانستان

امضا

امضای سه

تفاهمنامه

ختارجه

قرغزستان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.