۱۵پناهجوی کشور در روسیه خواهان رسیده گی به پرونده شان شدند

мигрантыشماری از استادان، نیروهای پولیس و کارمندان دولت همراه با فامیلشان در زندانی در شمال روسیه به سر برده و خواهان رسیده گی به پرونده هایشان هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد به شمول ۹ کودک و زن پس از آن به زندانی در روسیه انتقال داده شدند که از مسیر قصد رفتن به اروپا را داشتند.

به تازه گی نیز این افراد در گفتگو با آژانس امنیتی فدراسیون روسیه گفته اند که قصد بازگشت دوباره به افغانستان را ندارند و خواهان رسیده گی به مشکلات شان هستند.

این افراد در تحقیقات گفته اند که تمام دارایی شان را به فروش رسانده و با ورود به خاک روسیه مبلغ ۵ هزار روبل نیز جریمه پرداخته اند؛ اما از سوی پولیس به زندانی در شمال روسیه انتقال داده شده اند.

یکتن از این پناهجویان در تحقیقاتش که ویدویوی آن در اختیار خبرگزاری خاورمیانه قرار گرفته است، می گوید :«مردم محل ما بخاطر اینکه نماز نمی خواندم، قصد کشتن مرا داشتند.»

یکتن دیگر نیز می گوید که در مسیر شاهراه ها مورد تهدید قرار گرفته و جانشان در خطر بوده است.

از سویی هم، آژانس امنیتی فدراسیون روسیه گفته است که این افراد به صورت غیرقانونی وارد روسیه شده و بر اساس قانون اساسی، متهم بوده و بازداشت شده اند.

این آژانس از رسیده گی به پرونده این افراد نیز خبر داده و گفته است که در بین این افراد معلمان، افراد پولیس و کارمندان دولتی افغانستان شامل هستند.

هرچند در این ویدیو زمان بازداشت پناهجویان کشور مشخص نشده است؛ اما سال گذشته شمار زیادی از شهروندان کشور، افغانستان را به قصد اروپا ترک کرده بودند و به تازه گی نیز با سخت تر شدن تردد پناهجویان، شهروندان کشور به دنبال راه های دیگر به غیر از ترکیه برای رسیدن به اروپا هستند.