۱۳ پروژه انکشافی در ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرده شد

nangarhar-NSP-890x395_cوازرت احیا و انکشاف دهات از بهره برداری ۱۳ پروژه عام المنفعه در ولایت ننگرهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید: این پروژه به مقدار ۱۷ میلون و ۸۱۲ هزار افغانی هزینه برداشته است که از مزایای آن حدود ۳۱۹۰ خانواده مستفید خواهند شد.

پروژه های متذکره شامل اعمار کانال آبیاری بطول ۷۹۵ متر، دیوار محافظوی بطول ۸۱۰ متر، بند های آبگردان، پلچک ها، حفر۳۶ چاه آب آشامیدنی و پخته کاری پیاده روها می باشند که از طریق برنامه همبستگی ملی در روستاهای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار تطبیق گردیده است.

قابل یاد آوری است که برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات ۲۱۴۶ قریه را تحت پوشش قرار داده است و تا به حال ۳۹۸۴ پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداری قرار داده است و بیش از۱۱۰۷ پروژه دیگر در این ولایت تحت کار می باشند.