۱۰ قرار داد در کمیسیون تدارکات ملی تصویب شد

مجلس تدارکات ملیدر جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهورافغانستان، ۱۰ قرارداد به ارزش ۸۲۲ میلیون افغانی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، از مجموع ۱۸ پروژه مربوط دافغانستان بانک، ریاست عمومی اداره امور، وزارت های زراعت، فواید عامه، تحصیلات عالی، دفاع ملی و امور داخله که در جلسه کمیسیون تدارکات مورد بحث قرار گرفت، ده قرارداد آن به تصویب رسید.

این قرارداد شامل وزارت دفاع ملی، امور داخله و فواید عامه و ریاست عمومی اداره امور به ارزش ۸۲۲ میلیون افغانی منظور شده است.

در این نشست پیشنهادات سپردن قرارداد ۸ پروژه دیگر و تمدید زمان آن نیز مورد تایید قرار گرفت.

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که در قرارداد های منظور شده وزارت دفاع ملی و امور داخله نظر به سال گذشته حدود، ۱۰۴ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۷۲۹ افغانی صرفه جویی شده است.

همچنین در نتیجه جلسات کمیسیون تدارکات ملی در مقایسه به قراداد های سال گذشته، در مجموع بیش از ۹ میلیارد افغانی صرفه جویی شده است.

گفتنی است که این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، وزرای مالیه، عدلیه و اقتصاد و مسئولین کمیسیون تدارکات ملی حضور داشتند.