۴ قرارداد به ارزش ۶۰۰ میلیون افغانی منظور شد

ASHRAFکمیسیون تدارکات ملی، ۴ قرارداد به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون افغانی را بعد از بحث و بررسی منظور کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این پروژه ها شامل دیزاین شبکه آبرسانی شهرک‌ های خواجه ‌رواش و امارات واقع قصبۀ کابل، استخدام یک شرکت مشورتی جهت نظارت از تطبیق پروژه ‌های سرمایه ‌گذاری توسعه‌ ای سکتور انرژی، استخدام شرکت مشورتی جهت نظارت از تطبیق پروژۀ انتقال لین برق شمال – جنوب افغانستان و یک پروژۀ تهیۀ قرطاسیه مربوط وزارت دفاع ملی است.

در خبرنامه آمده است که در جلسه شب گذشته کمیسیون تدارکات ملی، یک قرارداد تدارک تیل هواپیماهای میدان ‌های هوایی دوبی، جده، مدینه منوره و رأس‌ الخیمه که مربوط د آریانا افغان هوایی شرکت می‌ باشد؛ پس از حصول اطمینان از تامین شفافیت، مورد تایید قرار گرفت.

در این جلسه، تمدید قرارداد خدمات مشورتی سرک اتصالی دهلیز هندوکش و ساختمان پل بهسود ولایت ننگرهار تصوی شده و پیشنهاد تدارک روغنیات شرکت مخابراتی افغان تیلیکام و تدارک تجهیزات اداری، سیستم برق، تهویه و تسخین تعمیر اداره ملی ستندرد بنابر عدم رعایت معیارهای قانونی و طرزالعمل تدارکات، رد شد.

رئیس جمهور غنی در این جلسه هدایت داد تا اداراتی که از ظرفیت تدارکاتی لازم برخوردار نیستند، پروسۀ طی مراحل پروژه ‌های شان از طریق اداره تدارکات ملی تسهیل گردد.

در این جلسه، بانک مرکزی مکلف شد تا از صدور تضمینات بانکی و کریدت لاین برای تضمین آفر و تضمین اجرای کار پروژه ‌ها نظارت دوامدار نماید، تا از صدور تضمینات معتبر و دقیق اطمینان حاصل گردد.

Author