۳۱ زندانی از زندان ولایت بغلان رها شدند

زندانیان بگرامپس از صدور فرمان رئیس جمهور غنی به مناسبت عید سعید فطر در باره تخفیف بند و عفو مجازات تعدادی از زندانیان در کشور، ۳۱ زندانی از زندان ولایت بغلان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقام ها در سارنوالی استیناف ولایت بغلان می گویند: بر بنیاد این فرمان رئیس جمهور کشور بر علاوه آزاد شدن ۳۱ زندانی از حبس، بیش از ۵۰ زندانی دیگر در ولایت بغلان تخفیف وارد شده است.

سارنیال گل الرحمان مموزی سرپرست سارنوالی ولایت بغلان گفت: بر اساس فرمان رئیس جمهور کشور، زندانیانی که بر معیار های رهایی از زندان برابر بودند رها شده و به خانواده های شان پیوسته اند.

در همین حال زندانیان که از بند آزاد شده اند با ابراز خرسندی ازین تصمیم ریس جمهور، وعده می دهند پس ازین به هیچگونه تخلف دست نمی زنند.

محمدهاشم یکی ازین زندانیان گفت: “ زندان جایی است که به آدم درس می آموزاند و من هم خیلی چیز ها را ازین جا آموختم، وعده می دهم که هرگز دیگر به کارهای خلاف دست نمی زنم و در کنار مردمان دیگر به زنده گی روزمره خود مصروف باشم.”

مرضیه زندانی که بخاطر خشونت های خانواده گی در زندان بغلان زندانی بود و وی نیز بر اساس این فرمان رئیس جمهور آزاد شده است از خانواده ها می خواهد که هرگز به خشونت دست نزنند و زمینه گرفته شدن آزادی هیچ فردی را مهیا نسازند.

“ زندان جایی است که آزادی انسان ها گرفته می شود، از همه مشکلتر اینست که یک زن زندانی باشد، اما زندان خوبی ها خود را هم دارد، انسان ها به اشتباه شان پی می برند و کوشش می کنند که دیگر اشتباه نکنند”.

هرچندی گفته می شود به مناسبت این گونه فرمان ها زندانیانی رها شوند که به جرم های عادی محبوس هستند، اما انتقاد های هم از رها سازی زندانیان خطرناک و عاملان جرم های سنگین به بهانه این فرمان ها وجود دارند.