سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

۱۲ قاچاقچی مواد مخدر بازداشت شدند

قاچاقجیمرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر کشور اعلام کرد که در جریان یک هفته گذشته، ۱۲ قاچاقچی به جرم قاچاق مواد مخدر توسط پولیس دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پولیس ملی کشور افراد متهم را همراه با دوسیه های نسبتی شان جهت تحقیقات بیشتر به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و موادمخدر فرستاده اند.

این افراد از ولایات کابل، بادغیس، بغلان، تخار و بدخشان همراه ۶۹ کیلوگرام هیروئین، ۷۳۰ کیلوگرام تریاک، ۶۶ کیلوگرام چرس، ۱۱ سیت تلفن و ۱۰ عراده موتر، توسط نیروهای امنیتی پولیس شناسایی و دستگیر شده اند.

در جریان شش ماه نخست سال جاری در پیوند به ۳۱۹ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ۴۱۱ نفر  به شمول ۱۲ زن، ۲۰ کارمند خدمات عامه و ۲ اتباع کشور های خارجی غرض تعقیب  عدلی و قضائی؛ به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است.