یک کارمند وزارت خارجه در ولایت بلخ ترور شد

یک کارمند جوان ریاست تشریفات وزارت خارجه، شام گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت ترور شده است.

یک کارمند جوان ریاست تشریفات وزارت خارجه، شام گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت ترور شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه با تایید این رویداد میگوید: عزیزغنی یکی از کارمندان ریاست تشریفات شام روز یک شنبه در شهر مزارشریف از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرارگرفته و به قتل رسیده است.

به گفته وی که تاکنون در مورد ترور عزیز غنی جزییات بیشتر در دسترس نیست و مسئولان امنیتی نیز درین مورد چیزی نگفته اند.

تاکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است.