یک هفته مهلت و هشدار به مقروضین کابل بانک

۲ سرطان ۱۳۹۴

Kabul-Bank-to-become-privatizedحکومت افغانستان برای مقروضین کابل بانک که تاکنون حاضر به تصفیه حسابات شان نشده اند یک هفته مهلت داده است تا حاضر به تصفیه حساب شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اشرف غنی پس از به قدرت رسیدن اولین کارش از ارگ ریاست جمهوری افغانستان صدور فرمان جهت پیگیری، تصفیه و بازداشت مقروضین کابل بانک بود که تا هنوز به روند نطقه پایان گذاشته ندشه است.

کمیته تصفیه حسابات کابل بانک روز گذشته گزارش سه ماهه کاری خود را به ارگ ریاست جمهوری ارایه کرد.

کمیته تصفیه حسابات کابل بانک سه ماه قبل بر اساس فرمان رییس جمهورغنی تشکیل شد و موظف گردیده بود تا بر اساس طرزالعمل مشخص، روند رسیدگی به مشکل کابل بانک را تسریع بخشد که بر اساس آن نتاییج کار خود را به رییس جمهور ارایه کرد.

بر اساس این گزارش دو صد و سی و هشت میلیون دالر امریکایی از مقروضین جمع آوری شده است، از مجموع مقروضین سی تن قروض شانرا تصفیه نموده، ۱۰ تن دیگر حاضر به پرداخت قرض های شان نشده و تعدادی از مقروضین قضیه نیز فراری اند که از طریق پولیس انترپول مورد تعقیب قرار دارند.

اعضای کمیته تصفیه حسابات کابل بانک تآکید کرده اند که بر اساس فیصله حکم محکمه امارات متحده عرب در قبال قضیه کابل بانک تمام جایداد های موجود مقروضین در آنجا به دولت افغانستان مسترد می شود.

همچنین محمد اشرف غنی ضمن رضایت از کارکرد کمیته تصفیه حسابات کابل بانک به کسانیکه در جریان سه ماه مهلت تعین شده قرض های شانرا پرداخت ننموده اند، یک هفته مهلت تعین نمود که در محدوده یی این ضرب الاجل افراد مذکور باید قرض های شانرا پرداخت نموده و حساب شانرا تصفیه نمایند.

آقای غنی گفته درصورتیکه افراد مقروض در جریان یک هفته دیگر حساب شانرا تصفیه نکنند ممنوع الخروج اعلان گردیده مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار خواهند گرفت.

تصفیه

ده نفر

دوبی

کابل بانک

مقروضین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed