گشایش سفارت قرغیزستان در کابل نشانه ی چیست ؟

۲۹ دلو ۱۳۹۲

سفارت قرغیزستان در کابل گشایش یافت، در یک نشست خبری مشترک آقایان ضرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان وایرلن عبدل دایوف وزیرخارجه قرغیزستان یکشنبه 27 ام دلو درکابل ازگشایش سفارت جمهوری قرغیزستان در شهرکابل خبردادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه  – آقای عثمانی گشایش سفارت قیرغیزستان درشهرکابل را یک گام مهم در انکشاف روابط کشورهای افغانستان وقرغیزستان خوانده گفت :

ما روی انکشاف وتوسعه روابط تجارتی میان افغانستان وقرغیزستان صحبت کرده ایم ودر نظر است به زودی یک کمیته دوجانبه جهت بررسی موضوع تشکیل گردد.

به گفته وی در این سفروزیر خارجه قرغیزستان روی شمولیت افغانستان در خط ریلیکه از روسیه به آسیای میانه آمده است نیز صحبت شده است و دراین خصوص یک پروتوکلی به امضا خواهد رسید.

به قول آقای عثمانی امضای توفقنامه های دیپلوماسی، سیاسی وضد حوادث بخشی دیگراز این سفر وزیر خارجه قرغیزستان در کابل بود.

در این سفر وزیرخارجه قیرغیزستان متعهد به جانب افغانستان تعهد سپرده است که پس از این سالانه بورسیه های تحصیلی نیز به دانشجویان افغانستان خواهد داد.

آقای ایرلن عبدل دایوف گشایش سفارت قرغیزستان به کابل را یک رویداد بزرگ در انکشاف وتامین منافع منطقه ای خوانده علاوه داشت که افغانستان به عنوان قلب آسیا در تا مین امنیت منطقه واتصال آسیای میانه به جنوب آسیا نقش مهم دارد. او گفت که قرغیزستان علاقمند است که در سکتور های تجارت وانرژی با افغان ها کارکند.

براساس اظهارات وزیرخارجه قرغیزستان، آن کشورعلاقمند گسترش روابط دو جانبه وچند جانبه با افغانستان است، به همین دلیل سفارت قرغیزستان در کابل پس از سالها آرزو گشایش یافت.

آقای عبدل دایوف تاکید کرد« جمهوری قرغیزستان از روند صلح درافغانستان حمایت میکند وپروسه استانبول را جدا حمایت خواهد کرد.

او همچنان حمایت قرغیزها از روند صلح به رهبری افغان ها خبرداده گفت که انتخابات 93 یک فرصت جدید برای افغانستان است افغان ها دراین فرصت باید بتوانند یک اینده پایدار را برای شان رقم زند.

آسیا

احمد

افغانستان

امنیت

سفارت

ضرار

قرغیزستان

مرکزی

مقبل

ناتو

وزارت خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.