گره ای که با دست باز می شود نباید گذاشت کار به دندان بکشد

تظاهرات بحرین، در دو سال گذشته بی سابقه بوددر طول چند سال گذشته، بحرین به خاطر تمکین نکردن اقلیت حاکم به خواسته های دموکراتیک و عدم تمایل خاندان حاکم آل‌خلیفه برای اعمال اصلاحات دموکراتیک، شاهد قیام‌های گسترده مسلمانان شیعه و اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی بوده است که شکل گرفته‌اند. تا به این تاریخ، حکومت بحرین اعتراضات را، در برخی موارد با توسل به خشونت، کنترل کرده است. با این حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد این اعتراضات به پایان خواهند رسید به ویژه با توجه به اینکه اصلاحات دموکراتیک در خاندان حاکم با سرعت بسیار اندکی پیش می‌رود، کارشناسان مسائل امنیتی و اطلاعاتی منطقه ای بین المللی بر این عقیده اند که مهمترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه در کشور بحرین در معرض تهدیدات حیاتی است. به تعبیری این پایگاه که به عنوان حافظ منافع حیاتی، وجودش برای حفظ حضور نظامی آمریکا برای صیانت از منافع برون مرزی این کشور حیاتی است، بعد از قیام اکثریت علیه اقلیت حاکم موجودیت و امنیتش در معرض چالش و تهدید تاریخی قرار گرفته است.

آنچه امروز در بحرین می بینیم، سرکوب و بازداشت و حصر و سلب تابعیت رهبران با خط مشی دموکراتیک است این عین خطاست. و نتیجه ای جز محنت و خسارت ندارد. درصورتی که محترم شمردن خواستهای منطقی، رعایت احترام وحقوق ملی و مذهبی اکثریت و راهبران آن و کاهش فشارهای غیرلازم بای مدیریت بحران میتواند وضعیت اضطراب و نگرانی و نامشخص فعلی که ذهن رهبران و بدنه نظامیان مستقر در بحرین را مشغول کرده است به امنیت و اطمینان تبدیل کند. در ادبیات فارس زبانان ضرب المثلی خواندم با این عنوان گره ای که با دست باز می شود نباید گذاشت کار به دندان بکشد.

Author