کمیسیون نظارت امنیتی برای پیشبرد انتخابات ایجاد شد

۶ عقرب ۱۳۹۲

وزارت امور داخله کشور بتاسی از فرمان شماره 73 مورخ 13/7/1392 مقام عالی ریاست جمهوری درمورد مسئولیت  نیروهای امنیتی در روند انتخابات سال 1393، کمسیون نظارتی را برای پیشبرد تامین امنیت انتخابات از مسئولان بلند پایه پولیس ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پولیس ملی کشور مکلف اند که در جهت تامین امنیت سایت های انتخاباتی، کاندیدان، کارکنان کمیسیون انتخابات، ناظرین، مشاهدین ، رسانه های همه گانی  حفظ و انتقال  اسناد اجراات لازم انجام دهند و از هرنوع تبعیض و تعصب نژادی، قومی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب ورزند.

براساس اعلامیه خبری وزارت امور داخله کشور، پولیس افغانسان با رعایت اصل بی طرفی و عدم اجراات به نفع  و یا خلاف یک کاندید مشخص، فضای امن و مساعد را برای کمپاین های انتخاباتی و روز رای دهی را فراهم خواهد کرد.

براساس پیشنهاد وزارت امور داخله و فرمان رئیس جمهور کرزی کمیسیون نظارتی به ترکیب ذیل توظیف شده اند.

1-            پاسوال محمد سالم (احساس) رئیس عمومی امور پولیس رئیس کمیسیون.

2-            پاسوال محمد شفیق (فضلی) مشاور ارشد مقام بحیث معاون .

3-            پاسوال عصمت الله (علیزی) رئیس استخبارات عضو.

4-            مل پاسوال عبدالواسع (رووفی) رئیس عمومی پالیسی معینیت پالیسی و ستراتیژی عضو.

5-            مل پاسوال محمد داود رئیس عمومی اوپراسیون بحیث عضو .

6-            پاسوال محمد شریف رئیس عمومی مبارزه با تروریزم عضو.

7-            مل پاسوال حکمت شاهی رئیس جندر و حقوق بشر عضو.

8-            مل پاسوال غلام مصطفی مدیر عمومی اکمالات ، نماینده معینیت تامینات عضو.

9-            عبدالقادر روشنگر مشاور حقوقی مقام وزارت عضو.

10-          دو نفر نماینده ریاست محترم عمومی امنیت ملی عضو.

این کمیسیون وظیفه دارد که بطور معمول هفته یکبار و در حالات استثنایی طبق ضرورت در دفتر رئیس عمومی امور پولیس تدویر جلسه نمایند و رئیس کمیسیون به طور دوامدار با کمیسیون مستقل انتخابات در ارتباط بوده خواست های امنیتی آنها را شناسایی و در قسمت تامین امنیت محلاتی که از سوی آن کمیسیون شناسایی میگردد، اجراات لازم را روی دست گیرند.

براساس برنامه، باید کمیسیون مستقل انتخابات کمپاین های کاندیدان را طوری  برنامه ریزی کند که  باعث انسداد راه ها و مختل شدن جریان زندگی روزمره مردم نشود و همچنین تامین امنیت آنها به صورت درست گرفته شود.

کمیسیون موظف است در تفاهم با کاندیدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی مشکلات امنیتی آنهارا اخذ و در قسمت رفع آنها به مراجع مربوط هدایت داده به اسرع وقت حل نمایند.

شکایات واصله از نحوه برخورد و عدم اجراأت بموقع پولیس را در پروسه انتخابات مورد بررسی قرار داده بعد از تحلیل و ارزیابی جهت اخذ هدایت به  وزارت امور داخله ارایه نمائید.

ریاست های اوپراسیون ، امور پولیس و مبارزه با تروریزم چالش های شناسایی شده را در ارتباط به تامین امنیت محلات ، کاندیدان و دست اندرکاران پروسه انتخابات سال 1393 در جلسات مطرح نموده ، کمیسیون  موظف راه حل آنها را جستجو و بمقام وزارت ارایه نمایند.

ریاست عمومی استخبارات عملکرد پرسونل پولیس را از سطوح بالا الی پائین به طور دوامدار تحت نظرداشته در صورت مشاهده اجراأت پرسونل به نفع و یا خلاف یکی از کاندیدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی و عدم اجراات طبق قوانین و مواد فرمان نمبرفوق مقام عالی  موضوع را به کمیسیون ارایه نمایند تا در رابطه تصمیم اتخاذگردد.

ریاست حقوق بشر بصورت متداوم ازصورت اکمال پرسونل پولیس زن جهت تامین امنیت سایت های انتخاباتی و یا دریافت راه های بدیل آن در جلسات کمیسیون ارایه گزارش نمایند.

رئیس کمیسیون موظف گزارش تدویر جلسات و نتایج آنرا به اسرع وقت بمقام وزارت ارایه نمایند.

همچنان وزارت امور داخله از ریاست عمومی امنیت ملی خواسته تا دو نفر از نمایندگان خویشرا که صلاحیت تصمیم گیری و یا ارایه هدایت به بخش های مربوط را داشته باشند غرض شمولیت در این کمیسیون معرفی کند.

امنیت

انتخابات

پولیس

تامین

داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.