کمک286میلیون دالری جاپان، انگلیس و امریکا به افغانستان

۲۸ حوت ۱۳۹۲

کشورهای جاپان، انگلستان و ایالات متحده امریکا از مجموع کشورهای کمک کننده صندوق وجهی زیربنای افغانستان می باشند، تفاهمنامه کمک 286 میلیون دالر را برای زیربناهای افغانستان امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حکومت جاپان، انگلستان و ایالات متحده امریکا این کمک را برای بهبود و حفظ و مراقبت شاهراه های کلیدی، بندهای برق و دیگر زیربناهای اساسی افغانستان، به صندوق وجهی زیربنای (AITF) صورت گرفته است.

صندوق وجهی زیربنای افغانستان، توسط بانک انکشاف آسیایی به نمایندگی از حکومت افغانستان و کشور های کمک کننده اداره می شود، تا در قسمت زیربناهای افغانستان کمک و این مسئله باعث تقویت امنیت و انکشاف کشور شود.

این همکاریهای مالی(286میلیون دالر) از طرف چندین کشور کمک کننده اطمینان میدهد که 90 فیصد از مردم افغانستان الی سال 2017 به شاهراه های ملی وبین المللی دسترسی خواهند داشت.

 برعلاوه ، صندوق وجهی زیربنای افغانستان از افزایش میزان دسترسی خانواده ها در دسترسی به برق از 28 فیصد در سال 2013  به 50 درصد الی 2017 اطمینان میدهد.

داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور در ضمن یاد آوری کمک های مالی بانک انکشاف آسیایی به افغانستان گفت:”بانک انکشاف آسیایی برعلاوه کمک مالی سخاوتمندانه اش به افغانستان، مسئولیت اداره صندوق وجهی زیربنای افغانستان را به عهده دارد. که پیشبینی میکند، کمکهای مالی حساس و اساسی از طریق سیستم های کشور به شیوه ی موثرو کار آمد ارائه شود.

همچنین کمک مالی پروژه های زیربنایی مهم، به هدف قرار دادن افغانستان در راه خودکفایی می باشد.”

زاخیلوال همچنین کشورهای کمک کننده مالی را به ادامه همکاری با صندوق وجهی زیربنای افغانستان تشویق کرد.

همچنین جوجی تاکاشی رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان گفت:”این همکاری های مهم به زیر بنای افغانستان باعث رشد و ارتقای اقتصاد، سرمایه گذاری سکتور خصوصی و ارائه خدمات عامه ی بهتر می شود.از همه مهم تر هزارها افغان از دسترسی به انرژی برق، ترانسپورت و فرصت های شغلی مستفید خواهند شد.”

این کمک مالی شامل 13 میلیون دالر از طرف حکومت جاپان، 60 میلیون دالر از طرف ایالات متحده امریکا و 213 میلیون دالر از طرف کشور انگلستان میشود.

براساس گفته های مقامات انگستان، کمک جدید آن کشور به صندوق وجهی زیربنای افغانستان پیشرفت های اساسی را در زیربنای افغانستان آورده است.

آقای ویلیام همنگ رئیس برنامه کمک های انکشافی ایالات متحده امریکا در افغانستان گفت:” کمک مالی آن کشور به صندوق وجهی یک نمونه از تعهدات درازمدت برای انکشاف افغانستان است.

او خاطرنشان کرد که همکاری ما با بانک انکشاف آسیایی یک مکانیزم مهم برای بهبود زندگی مردم افغانستان ورشد اقتصادی این کشور است.”

آقای هیروشی تاکاشی سفیر جاپان درافغانستان گفت” حکومت جاپان به انکشاف زیربناها به عنوان یک بخش اساسی کمک هایش به افغانستان میبیند، و ما امیدواریم کمک های ما به صندوق وجهی زیربنای افغانستان، در حمل و نقل و بخش انرژی، باعث ارتقا وانکشاف بیشتر در کشور خواهد شد.:

بانک انکشاف آسیایی، مستقر در مانیلا، برای کاهش فقر در آسیا و اوقیانوس آرام با استفاده از رشد اقتصادی، حفظ  محیط  زیست و هم آهنگی منطقوی در سال 1966تاسیس شده است ، که دارای 67 عضو بوده که 48 عضو آن از منطقه هستند.

286

افغانستان

امریکا

جاپان

صندوق وجهی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.