کمک ۱۶۰ میلیون دالری صندوق وجهی بازسازی افغانستان

وزارت-مالیهصندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) ۱۶۰ملیون دالر کمک را به صورت تشویقی در اختیار دولت افغانستان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه، این کمک بعد از آن در اختیار دولت قرار گرفته است که عواید سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی افزایش داشته است.

در خبرنامه آمده است که دولت افغانستان در زمینه ازدیاد عواید در سال مالی ۱۳۹۴ و ریفورم ساختاری دست‌ آوردهای قابل تمجید داشته و به همین دلیل، ۱۶۰میلیون دالر پول تشویقی به دولت افغانستان اهدا شده است.

بر اساس معلومات خبرنامه و به نقل از اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه؛ این کمک‌ها با در نظرداشت اولویت ‌های دولت افغانستان به مصرف خواهد رسید.

طبق برنامه وزارت مالیه، صحت، معارف و زراعت از جمله اولویت های مصرف این کمک تشویقی هستند.

از سویی هم، وزارت مالیه تفاهمنامه ٩٠٠ میلیون دالری را جهت ارایه منابع براى اولویت ‌هاى دولت طى  سال ‌هاى ٢٠١۵ ـ ٢٠١٧ با بانک جهانى که صندوق بازسازى افغانستان را مدیریت می‌نماید، امضا نموده است.