کمک ۱۳ساله جامعه جهانی در افغانستان !

خبرگزاری خاورمیانه، بخش اقتصادی کمک ۱۳ ساله

افغانستان ۱۳ سال پیهم کمک های سیاسی، اقتصادی ونظامی جامعه جهانی به پیمانه وسیع دریافت کرد واکنون در مرحله اکمال انتقال قرار دارد.

به باور اگاهان انتقال امنیتی از نیروهای خارجی به نیروها داخلی به خوبی انجام شد، توقع این است که تا یک ماه دیگر انتقال سیاسی وپس از آن انتقال اقتصادی نیز انجام شوند. اما بطور اجمال چگونه میشود نحوه کمک های ۱۳ ساله جهان را بدست تحلیل وتبصره گرفت.

حسینی مدنی روزنامه نگاروتحلیل گر مسایل سیاسی افغانستان باور دارد که میزان کمک ها ونحوه کمک های را که افغانستان در ۱۳ سال گذشته از جهان دریافت کرده است در تاریخ آسیا وشاید جهان نظیر نداشته باشد ولی این کمک ها موثریت قابل توقع را در پی نداشته اند.

آقای مدنی کمک های جهانی را به دو گتگوری تقسیم میکند، کشورهای بزرگ ودرعین حال رقیب وکشور های همکاربه شمول برخی از سازمان های انکشافی وبشری بین المللی.

ویتصریح میدارد« ممکن ایالات متحده امریکا ازجمله کشور های بیشترین کمک را با افغانستان انجام داده اند محسوب شود، منتها براساس اغراض واهداف سیاسی عمل کرده است. مثلا کمک های که با نهادهای مدنی کرده است از آنها توقعات داشته است وکمک های که در اختیار رسانه ها قرار داده است از آنها توقعات مشخص خود را داشته است.»

به باور مدنی کشورهای منطقه ای نیز با عین روش با افغانستان برخورد کرده اند، تنها کشورهای که در رقابت های سیاسی جهانی ومنطقه ای نقشی ندارند کمک های که به افغانستان انجام داده اند صادقانه تر بوده اند ولی میزان کمک این کشورها خیلی ناچیز بوده اند.

در این میان برخی از نهاد های انکشاف بین المللی وسازمان های ملل متحد نیز به افغانستان کمک های وسیعی را انجام داده اند؛ مدنی کمک های این سازمان ها را موثر تر از کمک های کشورهای دونر تعریف میکند.

وی می افزاید « البته نقش USAID را از این مجموعه باید تمیزکنیم، زیرا این سازمان براساس سیاست های خاص ایالات متحده امریکا عمل کرده است. منتها سازمان اروپایی بیشتر در مسیر سازنده کی کار کرده اند.»

مدنی نقش سازمان های کمک های بشری ملل متحد وکمک های سازمان های انکشافی آسیایی را موثرتر از کمک های دونر ها میخواند

هرچند ایالات متحده امریکا وبرخی از همکاران جهانی اش کمک های بزرگی به افغانستان انجام داده اند ولی پس از ۱۳ سال اکنون قضاوت مردم چیزی دیگری میگوید، فهیم موسوی باشنده شهرکابل چشم دید ها خود را میگوید« براساس اینکه ما هرجایی که تابلو های پروژه ها را دیده ایم واز رسانه ها میشنویم، کشورهای آلمان، جاپان وهند همیشه برای مردم افغانستان کمک های صادقانه انجام داده اند. این کشورها دربخش های سیاسی کمک چندانی نکرده است این نکته نشان میدهد که با مردم افغانستان کمک کرده اند.»

مدنی ابراز عقیده میدارد که باید برخی از کمک های کشورهای منطقه باید توسط دولت افغانستان کنترول گردد درغیر صورت به یک درد سر تبدیل خواهند شد.

امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *