اسد ۱۹, ۱۳۹۹

کمک ۱۱ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی در بخش زراعت

بانک انکشاف آسیاییاکلیل حکیمی، وزیر مالیه  کشور امروز ( ۸ قوس) با رئیس بانک انکشاف آسیایی قرارداد کمک ۱۱ میلیون دالری را جهت  بهبود زراعت در کابل امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، زراعت نیمی از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل داده که یکی از منابع مهم ایجاد اشتغال و عاید برای افغانها محسوب می گردد.

این کمک از طرف کشور انگلستان برای صندوق آمانتی زیربنایی افغانستان در اختیار بانک انکشاف آسیایی گذاشته میشود که بخاطر بهبود محصولات زراعتی، بازاریایی، ایجاد مسلخ ها، عصری سازی مالداری و انکشاف سکتور زراعت به مصرف میرسد.

وزیر مالیه با اظهار سپاس و قدردانی از بانک انکشاف آسیایی و حکومت انگلستان گفت: بهبود بخش زراعت از جمله اولویت های حکومت افغانستان بشمار میرود تا از این طریق افغانستان به خودکفایی اقتصادی دست یابد.

همچنین توماس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان گفت: از سال ۲۰۰۱ بدینسو در کمیت محصولات باغداری و تعداد مواشی افزایش بسزایی بوجود آمده ولی هنوز هم این بخش به انکشاف بیشتر  نیازمند می باشد.

وی افزود: این کمک جدید در ساخت پنج مسلخ، نگهداری و بسته بندی میوه جات به مصرف میرسد.

گفتنی است که بانک انکشاف آسیایی و حکومت افغانستان قبلاً به این پروژه مبلغ ۳۱ ملیون دالر اختصاص داده بود، که مبلغ ۳۰ میلیون آن از طرف بانک انکشاف آسیایی و ۱ میلیون دالر آن سهم افغانستان بوده است.