کمک ۸۷۸ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

۱۴ ثور ۱۳۹۵

IMAG1150بانک انکشاف آسیایی کمک به ارزش 878 میلیون دالر را برای چهار سال آینده افغانستان منظور نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمک در نشست بین وزیر مالیه افغانستان و مقامات بانک انکشاف آسیایی در فرانکفورت جرمنی اعلام گردید.

قرار است 858 میلیون دالر این کمک در بخش های ترانسپورت، انرژی، استفاده از منابع طبیعی و 20  میلیون آن در زمینه کاهش واقعات طبیعی به مصرف برسد.

این کمک خارج از کمک های بانک انکشاف آسیایی  از طریق صندوق وجهی پروژه های زیربنایی افغانستان(AITF)صورت می گیرد.

وزیر مالیه در چهل نهمین نشست بانک انکشاف آسیایی اشتراک کرد و با مقامات این بانک پیرامون تمویل پروژه های انکشافی افغانستان بحث  همه جانبه نمود.

وزیر مالیه با اظهار سپاس از کمک های بانک انکشاف آسیایی گفت: این کمک ما را توانایی میدهد تا پروژه های بزرگ را در بخش انرژی، ترانسپورت و منابع آب تطبیق نماییم و در نتیجه افغانستان به خودکفایی نزدیک گردد.

توماس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی گفت: بانک انکشاف آسیایی به دوام کمک های شان به افغانستان متعهد بوده و این بانک یکی از بزرگترین کمک کننده  ها برای پیشرفت افغانستان میباشد.

وزیر مالیه ضمن اشتراک در کنفرانس بانک انکشاف آسیایی  در یک نشست جداگانه  با معاون اول بانک انکشاف آسیایی حضور یافت و پیرامون آماده گی های دولت افغانستان برای کنفرانس بروکسل، پروژه های انکشافی، نیازمندی های آینده افغانستان، اولویتها، استراتیژی انکشافی افغانستان و نقش بانک انکشاف آسیایی بحث و گفتگو نمودند.

شعار این نشست (همکاری برای ثبات) انتخاب گردیده و تمرکز آن استحکام  روابط آسیا و اروپا برای رسیدن به ثبات میباشد.

قابل تذکر است نشست بانک انکشاف آسیایی دیروز در شهر آلمان برگزار گردید و وزراء کشور های مختلف، روسای بانک مرکزی، تجار، سرمایه گذاران، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی که در حدود سه هزار نفر می شوند،  در این نشست اشتراک نمودند.

۸۷۸ میلیون دالر

آسایی

افغانستان

انکشاف

بانک

مالیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed