کمک های اداره انکشافی آمریکا به اداره شناسنامه الکترونیکی به تعلیق درآمد

usaid.jpg_2002894772ویلیم هینک رییس اداره انکشاف بین المللی امریکا، گفته است که این اداره حمایت مالی خود به اداره شناسنامه ی الکترونیکی را تا زمان آغاز روند توزیع این شناسنامه به حالت تعلیق در آورده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سه میلیون دالر کمک به اداره شناسنامه ی الکترونیکی تا تصمیم گیری رهبران حکومت وحدت ملی برای آغاز روند توزیع این شناسنامه، به حالت تعلیق در آمده است.

رییس مجلس نمایندگان به ضرورت توزیع بی درنگ شناسنامه های الکترونیکی تاکید می کند و می گوید، مراحل قانونی قانون ثبت احوال نفوس ماه ها قبل نهایی شده و حکومت باید این قانون را اجرایی کند. در همین پیوند، شماری از اعضای مجلس نمایندگان، برخی حلقات داخلی و پاکستان را متهم می کنند که، با ایجا مشکلات، مانع آغاز توزیع شناسنامه های برقی می شوند.

قبلآ وزیر امور داخله در مکتوبی از ریاست جمهوری خواسته بود، در صورت که برای توزیع شناسنامه های الکترونیکی اقدام فوری نشود، بیش از یک هزار کارمند این اداره کار های شان را از دست خواهند داد. با وجود آن که هیچ مانع قانونی و تخنیکی در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی نیست؛ اما به دلیل مخالفت های سیاسی برخی حلقات، این روند ملی با چالش رو برو شده است. رییس مجلس نمایندگان می گوید، تمامی مراحل قانون ثبت احوال نفوس مدت ها پیش نهایی شده است و حکومت باید این قانون را اجرایی کند.