کمپ”فینکس”تبدیل به محل اسکان و تداوی معتادین می شود

۲۵ قوس ۱۳۹۴

کمپ فنیکسمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به مقامات مسئول دولتی دستور داده است که “کمپ فینکس” را به محل اسکان، تداوی و آموزش حرفوی معتادین تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمپ فینکس در شش درک وزیر محمد اکبر و در نزدیکی سفارت های آلمان در مرکز شهر کابل موقعیت دارد و قبلا نیروهای بین المللی از آن استفاده می کرد.

 با این حال رئیس جمهور در نشستی با شماری از وزرای کابینه، در مورد حمایت اجتماعی از معتادین صحبت کرده و غرض جلوگیری از ازدیاد معتادین در کشور و رسیدگی به وضعیت مشقت بار آنان با در نظر داشت سردی زمستان یک کمیته کاری بین الوزرا را دستور داده بود تا طرح جامع کاری را در خصوص تهیه و در مورد اقدام نمایند.

 رئیس جمهور غنی به این کمیته بین وزراتی دستور داده که کمپ فینکس را که قبلاً نیروهای بین المللی از آن استفاده می کردند به محل اسکان، تداوی و آموزش حرفوی معتادین تبدیل نماید.

 کمیته متذکره ضمن ارائه گزارش خویش به رئیس جمهور گفته است که پلان عملی از طرف وزارت اقتصاد تهیه و بعد از مشوره سایر وزارت خانه های سکتوری به مرحله اجرایی رسیده است.

 رئیس جمهور به آنان داده است که وزارت داخله کمپ را که فعلاً در اختیار این وزارت قرار دارد، تخلیه و بزود ترین فرصت به دسترس وزارت صحت عامه قرار دهد.

 همچنان رئیس جمهور غنی به وزارت داخله دستور داد که امنیت این آسایشگاه و محل تربیه معتادین را تامین نماید.

  بر اساس دستور رئیس جمهور، وزارت مالیه بودجه لازم این مرکز را به وزارت صحت عامه تخصیص داده و بصورت سالانه به عنوان یک لاین بودجوی حفظ می نماید.

 رئیس جمهور با توجه به رسیدن فصل سرما، این پیشنهاد کمیته را مورد تایید قرار داد که برای آغاز کار این مرکز تدارکات به صورت شفاف و اصولی از حساب منبع واحد تامین شود.

 محمد اشرف غنی به وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه سپرد تا بودجه لازم سالانه را به منظور رفع نیازمندی های مرکز مذکور از ناحیه ماشین آلات آموزشی، پیشنهاد نماید.

 مطابق دستور رئیس جمهور کشور، وزارت مبارزه با مواد مخدر در هماهنگی با وزارت صحت عامه در مورد تامین ادویه معتادین به یک طرزالعمل عملی و دقیق توافق نمایند.

 در این نشست، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، نورالحق علومی وزیر امور داخله، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و داکتر نسرین اوریا خیل وزیر کار و امور اجتماعی حضور داشتند.

کابل

کمپ فنیکس

معتادین

معدین

مواد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed