کرزی قانون مبارزه با پول شویی را توشیح کرد

۵ سرطان ۱۳۹۳

حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان، قانون مبارزه با پول شویی و عواید ناشی از جرایم را توشیح کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در فرمان ریاست جمهوری آمده است: “به تاسی از حکم فقره (١٦) ماده (٦٤) قانون اساسی افغاستان، قانون جلوگیری از پول شويی و عواید ناشی از جرایم را که با صدور مصوبه شماره (١٢٥) مورخ ٢٦/٣/١٣٩٣ ولسی جرگه و مصوبه شماره (١٢٣) مورخ ٣/٤/١٣٩٣ مشرانوجرگه شورای ملی به داخل (٨) فصل و (٧٠) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم.”

همچنان در این فرمان گفته شده که قانون مبارزه با پول شویی پس از توشیح، نافذ و همراه با مصوبات شورای ملی، در جریده رسمی نشر شود.

طرح قانون مبارزه با پول شویی از سوى وزارت عدليه به مجلس نمایندگان ارسال شد و این مجلس هفته گذشته این قانون را در هشت فصل و ٧٠ ماده تصویب کرد و به دنبال آن این سند از سوی اعضای مجلس سنا به تصویب رسید.

این در حالی است که سازمان های بین المللی هشدار داده اند، اگر این قانون تا چند روز دیگر تصویب نشد، بانک های افغانستان در لیست سیاه بانک های جهانی قرار می گیرد.

این قانون باید هر چه زودتر در نشست جهانی نهاد اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی ارایه شود تا از قرار گرفتن بانک های افغانستان در لیست سیاه جهانی جلوگیری شود.

نشست سازمان های بین المللی آغاز به کار کرده است و قرار است بانک مرکزی افغانستان در این نشست شرکت و قانون در دسترس آنان قرار بگیرد تا در نشست جهانی که در پاریس فرانسه برگزار شده ارایه کنند.

پول شویی

توشیح

قانون

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.