سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

کاهش عواید در گمرکات افغانستان

ریاست عمومی گمرکات افغانستان دومین  تمویل کننده بزرگ بودجه ملی افغانستان به شمار می رود، که 45-48 فیصد از عواید ملی کشور را در چند سال گذشته همکاری نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گمرکات برعلاوه جمع آوری عواید ملی، نقش اساسی در تامین امینت، مدیریت سرحدات، سهولت های تجاری و حمایت از جامعه افغانستان را دارد.

براساس گزارش وزارت مالیه کشور، در ربع اول سال مالی 1393، ریاست عمومی گمرکات افغانستان، بخش مهمی از عواید که به ارزش 10.6 میلیارد افغانی است، را جمع آوری کرده که درمقایسه با ربع اول سال مالی گذشته 3.3 فیصد کاهش را نشان میدهد.

وزارت مالیه می گوید که که عواید گمرکات رابطه معکوس با کاهش تجارت دارد و وقتی میزان تجارت کم شود، روی عواید گمرکات تاثیر می گذارد.

این کاهش درعواید ، نتیجه کاهش 5.5% واردات است، که بیشتر توسط اجناس و موادی که تعرفه بالا دارد مانند موترها(-55%)و تجهیزات برقی و ارتباطی(-65%)، مواد سوختی (-9%) و سگرت (-27%) می باشد.

در جریان ربع اول، میانگین تعرفه اجناس از 6.7 فیصد به 6.5 فیصد کاهش یافت که نشاندهنده آنست که واردات اجنانس با تعرفه بالا در جریان وضعیت های  سیاسی و اقتصادی کشور کاهش یافته است.

بنا براین با وجود کاهش تجارت در واردات، عواید هنوز هم روبه افزایش است که نشان می دهد که قابلیت های گمرکات افغانستان بهبود یافته است.

مسئولان در وزارت مالیه کشور می گویند که با وجود مشکلات امنیتی و سایر چالشها، در سال گذشته ریاست عمومی گمرکات کشور، تدابیر اساسی برای عصری سازی گمرک، سهولت های قانونی تجارت، پروسیجرهای ساده، انکشاف زیربناهای اساسی، رشد مودل مدیریت سرحدات و اجرا و مدیریت بحرانها را معرفی کرد.

یک سالی انقلابی برای کمپیوتری کردن پروسیجر های گمرکی با معرفی سیستم اسیکودا جهان ، مودل جدید EN-EX، مودل ارزیابی و مدیریت بحران وغیره بود که به هدف دوری از مداخله های افراد در فعالیت های گمرکی ایجاد شده است.

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه افغانستان تمام ادعاهای بی اساس را که اخیراً درباره فعالیت های این اداره نشر شده است را رد کرده است.

ریاست عمومی گمرکات تعهد میکند که با تمامی ادارات ذیربط و همکاران دولت افغانستان کارکند و برای رشد تجارت و ترانزیت،انکشاف افغانستان، تقویت ثبات مالی حکومت کوشش نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *