818 متر جاده فرعی در ناحیه چهارم شهرکابل افتتاح شد

۲ جدی ۱۳۹۲

جاده شاه ببو جان واقع در ناحیه چهارم شهرکابل امروز( دوشنبه 2 جدی) به هزینه کمتر از 15 میلیون دالر تکمیل و رسما توسط انجنیر نواندیش شهردار کابل به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این جاده که از جاده های فرعی شهری به حساب میاید به طول 818 متر پس از4 ماه به هزینه کمتر از 15 میلیون دالر توسط بانک جهانی ساخته شده است.

نورمحمد صالحی وکیل گذرناحیه چهارم گفت که این جاده با کیفیت عالی توسط یک شرکت سرکسازی داخلی بنام افغان بلدربه وقت تعیین شده اعماروتحویل داده شده است.

او از شهرداری کابل خواست که در قسمت دریناج آبهای باران وفاضلاب محل نیز توجه کرده از ریختن فاضلاب فاریاب مارکیت در داخل کوچه وجاده جلوگیری گردد.

انجنیر محمد یونس نو اندیش شهردار کابل ساختمان وقیرریزی جاده شاه ببو جان را با توجه به موقعیت شهری اش مهم توصیف کرده گفت  که شهرداری کابل با تمام پرسونل خود تلاش های شبانه روزی به خرج میدهند تا شهرکابل راهرچه زودتر به یک شهرمعیاری ومشابه با یک پایتخت امروزی تبدیل نمایند.

وی گفت« هیج جاده عمده ای در شهرکابل نیست که زیر پوشش برنامه های بازسازی وانکشافی شهرداری کابل نباشد.»

وی با شاره به چندین پروژه بزرگ در شهرکابل گفت که جاده قصبه به ارزش 30 میلیون دالر قرار داد شده وجاده قرغه نیز به مدت 50 روز به پایه اکمال رسیده است.

به گفته نو اندیش، برنامه چهار ترمینل بزرگ معیاری درشهرکابل را روی دست است وهمچنان چهار خط بس های شهری را نیز زیرپلان دارد تا در سال های آینده مورد تطبیق قرار گیرد.

افتتاح

تکمل

جاده

ساخت

شهرداری کابل

ناحیه چهارم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.