کارگران اخراج شده معدن ذغالسنگ کرکر به کار گماشته شدند

والی بغالنمقام های محلی ولایت بغلان از حل مشکلات کارگران و کارمندان معدن ذغالسنگ کرکر خبر داده می گویند: امتیازات این کارگران پرداخت می شود و در آینده های نزدیک به گونه سابق به کارهای شان گماشته می شوند.

عبدالستار بارز والی بغلان در یک کنفرانس خبری با ابراز این مطلب گفت کارمندان و کارگران معادن ذغالسنگ کرکر و دودکش که از دو ماه بدینسو از وظایف شان برکنار شده بودند، تا زمان تأمین شدن امنیت این معادن آنان در فابریکه سمنت شهر پلخمری به کار گماشته شده اند و حقوق دو ماهه شان نیز پرداخته می شود.

کارگران و کارمندان این معادن، یکماه پیش با راه اندازی یک مظاهره مسالمت آمیز در شهر پلخمری با انتقاد از عملکرد مسؤلان معادن و اخراج شدن شان از کار، خواهان ادامه کارشان شده بودند که پس از آن همچنان چندین بار دیگر مظاهره نمودند.

معدن ذغالسنگ کرکر که در آن صد ها تن کار می کردند حدود دو ماه می شود بنابر تهدیدات امنیتی مسدود است .

عبدالستار بارز والی بغلان درین نشست خبری از فعال شدن دوباره معدن ذغالسنگ کرکر اطمینان داده گفت: به زودترین فرصت معدن ذغالسنگ از نزد مخالفان مسلح دولت آزاد گردیده و به دسترس کارگران و کارمندان قرار می گیرد.

شاه جان ایوبی وکیل شورای ولایتی  بغلان

اعضای شورای ولایتی بغلان نیز از بسته بودن این معادن نگرانی کرده خواهان فعال شدن زودهنگام آن هستند.

شاه جان ایوبی یک عضوی شورای ولایتی بغلان بسته بودن این معادن را یک ضربه محکم بر پیکر اقتصاد کشور می داند.

وی از نهادهای امنیتی می خواهد که در قسمت آزادی سازی این معادن از چنگ مخالفان مسلح دولت اقدام فوری نمایند.

Author