کارکنان غیر دولتی صاحب تقاعد شدند

۱۱ قوس ۱۳۹۸

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که مقرره حقوق تقاعد (بازنشستگی) کارمندان نهادهای غیردولتی (خصوصی) قابل اجرا می باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقرره حقوق بازنشستگی کارمندان نهادهای غیردولتی به تازگی از سوی رئیس جمهور نافذ گردیده است.

در خبرنامه وزارت کار و امور اجتماعی آمده است که این مقرره در سه فصل و 22 ماده تدوین شده است.

به نقل از خبرنامه، این مقرره، نخستین‌ سند تقنینی در پیوند به پرداخت حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیردولتی و سکتور خصوصی در افغانستان است.

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که در پیوند به این مقرره، نهادهای غیردولتی و سکتور خصوصی مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارمند خواهند شد.

این در حالی است که حقوق بازنشستگی در اکثر نهادهای غیردولتی قابل اجرا نبوده و هیچ مسوولی به آن پایبند نبود.

افغانستان

حقوق بازنشستگی

کارمندان

نهادهای غیردولتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.