سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

کارشکنی عربستان برای ناکامی گفتگوهای سیاسی در لبنان

آیا گفتگوی سیاسی، بحران طولانی لبنان را پایان می‌دهد؟به دنبال ابتکار نبیه بری رئیس مجلس لبنان در آغاز گفتگوها میان احزاب و جریانات سیاسی لبنان برای جلوگیری از بحران‌ اجتماعی؛ سفارت عربستان در لبنان آشکارا مخالفت خود را با این مذاکرات اعلام و برای ناکام گذاشتن این گفتگوها دو رویه متفاوت را در پیش گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سفارت عربستان از یک سو از ورود حزب قوات به این گفتگوها ممانعت نموده و از سویی دیگر جریان المستقبل را مکلف به مشارکت در این گفتگوها کرده است تا ضمن جلوگیری از اجماع ملی از جهت دیگر بواسطه جریان المستقبل به دنبال تخریب گفتگوهای ملی از داخل و ممانعت از توافق و تفاهم سیاسی برای حل بحران لبنان شود.

شایان ذکر است حزب قوات که در صحنه سیاسی لبنان با ناکامی و شکست روبرو شده‌ توانسته اعتماد حُکام جدید عربستان را جلب و جایگاه خوبی نزد آنها پیدا کند لذا برای جبران ناکامی‌ها و حفظ اسپانسر اصلی مالی خود، تنها راه را اطاعت بی‌چون و چرا از آل سعود می‌بینند.