کابینه طرح تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی را تصویب کرد

ارگطرح تعدیل و ایزاد بعضی از فقره های قانون کارکنان خدمات ملکی برای ارتقای معلمین، استادان و مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تعلیمی و مسلکی در جلسه اعضای کابینه در ارگ تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسه اعضای کابینه به ریاست “محمد اشرف غنی” رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزارشد.

طرح تعدیل و ایزاد فقره های جدید قانون کارکنان خدمات ملکی برای ارتقای معلمین، استادان و مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تعلیمی و مسلکی از سوی وزیر عدلیه به جلسه ارائه شده بود.

همچنین در این جلسه کابینه پیشنهاد اجرای ماکولات ایام تعطیلات تابستانی و زمستانی برای معلمین را که باعث فراهم آوری آسایش و رفاه نسبی برای آموزگاران می گردد، نیز مورد تایید قرار گرفت.

در بخش از جلسه وزیر امور شهر سازی، پروژه پلانگذاری شهرک های معلمین در سراسر کشور را به اعضای کابینه ارائه کرد و پس از بررسی به مسئولین مربوطه هدایت داده شد تا چگونگی اعمار شهرک های معلمین را با در نظر داشت شرایط اقلیمی و امکانات مالی موجود مورد بررسی قرار داده، جهت تصویب به جلسه آینده کابینه ارائه نمایند.

همچنان خاطر نشان گردید تا ادارات دولتی که از زمین های مربوط معارف استفاده می کنند بزودی زمین ها و جایداد های مذکور را تخلیه و به دسترس وزارت معارف قرار دهند.

همچنین در این جلسه به تصویب رسید آثار گنجینه باختر که در حال حاضر در موزیم توکیو کشور جاپان به نمایش گذاشته شده به کوریای جنوبی انتقال گردد و در موزیم های آن کشور به نمایش گذاشته شوند.

در بخش دیگر جلسه، هیات رهبری وزارت انرژی و آب گزارش خویش را در مورد آب های زیر زمینی و سطحی کشور و طرح های آن وزارت بخاطر مهار نمودن و چگونگی استفاده از آب های افغانستان را  به جلسه ارائه کرد.

جلسه کابینه پس از غور و بررسی فیصله نمود تا یک کنفرانس بزرگ از سوی وزارت انرژی و آب با اشتراک سایر وزارت های مربوطه بخاطر مدیریت آب های افغانستان در کوتاه، میان و دراز مدت، برگزار گردد.

همچنان وزارت انرژی و آب در همکاری با وزارت مالیه موظف گردید تا در کوتاه، میان و دراز مدت به ظرفیت سازی بخاطر مهار آب های افغانستان بپردازد.

از طرف هم جلسه کابینه فیصله کرد تا وزارت تحصیلات عالی در مورد گنجانیدن رشته مدیریت منابع آبی در دانشگاه های افغانستان نیز اقدام نماید و همچنان کمربند های سبز همانند کمربند سبز کابل در شهر های بزرگ کشور نیز ایجاد گردد.