چپن حامدکرزی در انگستان به نمایش گذاشته می شود

انگستان از حامدکرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان خواسته است تا یک چپن خود را به این کشور تحفه بدهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، انگستان می خواهد که چپن حامدکرزی را در موزیم ملی این کشور به نمایش بگذارد.

دفتر مطبوعاتی رییس جمهور پیشین افغانستان با انتشار خبرنامه ای نوشته که خانم نانسی دوپری، رییس اجرایی مرکز افغانستان در دانشگاه کابل، در دیدار با حامد کرزی این موضوع را مطرح کرده است.

در این دیدار خانم دوپری پیام کتبی موزیم ملی انگلستان را در باره اهدای چپن، به آقای کرزی داده است.

در این پیام از حامد کرزی خواسته شده تا یک چپن خود را به موزیم ملی انگلستان بدهد تا این موزیم آن را نگهداری و به نمایش بگذارد.

حسین رحیمی، سکرتر حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین افغانستان گفته که حامد کرزی با این درخواست موزیم ملی انگلستان موافقت کرده است.