چالش های گزینش اعضای کمسیون انتخابات

 

رییس جمهوریک هفته به کمیته گزنش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مهلت داده بود تا ۲۷ تن را به وی معرفی کند، اما کنون که یک هفته ازایجاد این کمیته می گذرد، اما نماینده جامعه مدنی هنوزهم تعیین نشده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه – کمیته گزنش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون درخواست سندهای ۲۶۹ تن ازسوی این کمیته بررسی شده اند، اما به علت نبود یک نماینده ازجامعه مدنی احتمال دارد که کارهای این کیمته معطل شود.

بربنیاد قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، کمیته گزنیش باید ۲۷ تن را به رییس جمهور معرفی کند ورییس جمهور ازمیان ۲۷ تن نۀ تن را به عضویت کمیسیون مستقل انتخابات تعیین می کند.

شماری ازنماینده گان جامعه مدنی گفته اند که آنان نماینده شان را با یک نامه رسمی به ادارۀ امور ودبیر خانه شورای وزیران معرفی کرده اند اما این اداره کس دیگری را نیز به نماینده گی ازجامعه مدنی به این کمیته معرفی کرده است و اکنون این کارمشکلی را به میان آورده است.

شماری ازاعضای کمیسیون مستقل انتخابات به این عقده اند که نمایندگان شورای ملی با ایجاد کمیته گزینش، قانون اساسی کشور را نقض کرده اند.

اما رییس مجلس سنا که عضویت این کمیته را دارد، گفته است که درکشور معمول است هرکسی که کرسی اش را از دست بدهد، واکنش های تندنشان میدهد. فضل هادی مسلمیار گفته است:« در حدود ۲۶۹ کاندید ازجمله ۳۶ زن برای این کمیته وجود دارد، امروز کار بالای اسناد کمیته شروع شده و پنج سال تجربه کاری و لیسانس شرط گذاشته شده است.»

درهمین حال رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، ضیاالحق امرخیل گفته است که این نهاد از مداخله خارجیان نگرانی ندارد. به باوررییس مجلس سنا قانون انتخابات وقانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات بربنیاد منافع ملی تصویب شده اند وهر گونه نگرانی دراین باره بی جا است.

 

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *