پول بیشتر جمع کنید تا مصرف کنید

125رئیس جمهور غنی به والیان کشور گفته است که اگر از میزان بودجه تعیین شده بالاتر جمع آوری کردند، ۵درصد آن در همان ولایت به مصرف می رسد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی در جلسه کابینه، به ازدیاد عواید در ولایت ها اشاره کرده و اظهار داشت؛ هر ولایت که از اندازه تعیین شدهء وزارت مالیه، عواید بیشتر به دست آورد، پنج درصد آن در اختیار آن ولایت قرار داده خواهد شد.

خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نگاشته است که رئیس جمهور این کار را برای «تغییر در دسترخوان» مردم مفید دانسته و افزود که هر والی صلاحیت ارزیابی امور ولایات مربوطه خویش را دارد و هر وزیر مسئولیت دارد که وضعیت عمومی ولایات را بررسی کند.

در جلسه روز گذشته کابینه، والیان هرات، بامیان، پروان ، دایکندی، نیمروز و کاپیسا نیز حاضر بوده و در مورد فرصت ها و چالش های ولایاتشان معلومات ارائه کردند.

آقای غنی در این نشست با اشاره به افزایش صلاحیت های والیان گفت که بودجه ولایات باید در چهار ربع به هر ولایت انتقال یابد تا از آن استفاده موثر مطابق با برنامه صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی در مورد تکمیل بست های کمبود نیز اظهار داشت که در مدت دو هفته مطابق به لیست کمبودات، وزرا باید پیشنهادت شانرا ارائه نمایند و افراد مناسب و شایسته را معرفی کنند.

به اساس هدایت رئیس جمهور غنی، در هر جلسه کابینه و شورای امنیت ملی، تعدادی از والیان به طور نوبتی اشتراک کرده و مشکلات و خواست های شانرا مطرح می کنند.