پولیس هرات: هیچ مرکزآموزشی برای مخالفین وجود ندارد

خبرگزاری خاور میانه – هرات

مقام های پولیس امن و نظم عامه در غرب کشور میگویند: تحقیقات آنان نشان میدهد که طالبان و گروه های تروریستی دیگر درمناطق غربی کشور هیچ  پایگاه و مرکز آموزشی عملیات دهشت افگنی ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه از هرات، گفته می شود که استخبارات پاکستان به شکل بی رویه ی  طالبان و گروه های دیگر هراس افگنی را در غرب افغانستان تمویل و تجهیز میکند.

جنرال سید باقر مرتضوی فرمانده پولیس امن ونظم عامه غرب کشور گفت: سربازان لوای ششم امن ونظم عامه در غرب  کشور در ناامن ترین مناطق این حوزه درحال انجام وظایف محاربوی با دشمن هستند.

وی میگوید: این نیروهای درحال حاضر در ولسوالی بالابلوک فراه؛ ولسوالی های ناد علی و مارجه هلمند و در ۵ ولسوالی نا امن ولایت هرات فعالیت دارند.

فرمانده پولیس امن ونظم عامه غرب کشور همچنان خاطرنشان کرد که طالبان و گروه های تروریستی درمناطق غرب  افغانستان مراکز تربیه و آموزش ندارند و درخارج ازکشور آموزش های دهشت افگنی را فرا میگیرند.

به گفته مرتضوی سازمان استخبارات پاکستان به شکل دوامدار و بی رویه از دهشت افگنان و گروه های مخالف مسلح دولت درولایت غربی افغانستان حمایت میکند.

فرمانده پولیس امن ونظم عامه در غرب کشور تاکید کرد که مخالفین مسلح دولت از یونیفورم نیروهای امنیتی افغان درحملات شان استفاده میکنندکه ممکن تولید آن کار پاکستانی ها باشد.

درهمین حال مقامات نظامی هرات معتقد اند که مخالفین مسلح دولت در غرب اکشور جبهه منظم دربرابر نیروهای دولتی افغان ندارند و ازجنگ های چریکی استفاده میکنند.

به گفته آنان طی یک سال گذشته نیروهای پولیس نظم عامه تلفات وخسارات سنگینی رابر مخالفین و مراکز شان درمناطق غرب وجنوب کشور وارد نموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.