پوليس ملی مسئول تامين امنيت كاروان های اكمالاتی

۶ حوت ۱۳۹۲

 

بر بنياد فرمان رييس جمهور كرزی پس از اين نيروهای پوليس ملی مسئول تامين امنيت كاروان های اكمالاتی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری خارومیانه، سخنگوی وزارت امور داخله میگوید: نيروهای محافظت عامه پس از اين تنها مسئوليت تامين امنيت پروژه های زير بنايی را بر عهده خواهند داشت.

از سويی هم برخی از مسئولان شركت های ترانسپورتی می گويند: از زمان ايجاد معاونت محافظت عامه تاكنون، بيشتر شركت های ترانسپورتی زيان مالی زيادی را متقبل شده اند.

مسئولان وزارت امور داخله چندی پيش گفته بودند كه شركت های امنيتی خصوصی در ناامنی شاهراه های كشور دست دارند اما ناكارآيی معاونت محافظت عامه و سرو صداهای شركت های ترانسپورتی سرانجام رييس جمهور كرزی را وادار به لغو تصدی محافظت عامه كرد.

مسئولان شركت های ترانسپورتی از ناهنجاری هايی سخن می زنند كه ده ها شركت ترانسپورتی كوچک را بی كار كرده است.

آنان همچنين از فرمان اخير رييس جمهور كرزی مبنی بر سپردن مسووليت های امنيتی به نيروهای پوليس ستايش می كنند.

 

اكمالاتی ،

امنيت ،

پوليس ،

كاروان

مسئول ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.