پست های خالی دولتی، پای مقام ها را به مجلس کشاند

۱۱ حمل ۱۳۹۵

12910056_577833805711134_693670416_nوزیر کار و امور اجتماعی و یک مقام کمیسیون اصلاحات اداری برای پاسخگویی به پست های خالی اداری و جذب نیروی کار در برنامه سی بی آر، به مجلس نماینده گان فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چندی پیش از 50 هزار پست خالی در اداره های دولتی افغانستان خبر داده شده بود.

حال مجلس نماینده گان برای پاسخگویی در مورد این معضل، داکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و احمد مسعود توخی، رئیس عمومی خدمات کمیسیون اصلاحات اداری را فراخوانده است.

نماینده گان نگرانی هایشان در مورد بست های خالی و شمار زیادی از جوانان بیکار در کشور را ابراز کرده اند.

این در حالی است که وزیر کار و امور اجتماعی پیش از کسب کرسی وزارت، وعده جذب شمار زیادی از جوانان در پست های دولتی را داده بود.

آغاز نشست جی هفت با تایید فساد اداری در افغانستان

اوریاخیل وزیر کار

بست های خالی دولتی، پای مقام ها را به مجلس کشاند

خاورمیانه

مقام کمیسیون اصلاحات اداری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed