پروژه های زیربنایی، نیازمند مدیریت درست

۲۵ اسد ۱۳۹۴

downloadرئیس جمهور غنی، طرح ها و پروژه های زیرینایی را یک اصل مهم دانسته و نیازمند مدیریت درست و قوی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، بحث روی طرح احداث سرک حلقوی کابل، شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت.

خبرنامه می افزاید که در این نشست، محمود بلیغ، وزیر فواید عامه طرح احداث سرک حلقوی کابل را ارائه کرد و پیشنهاد نمود که برای تطبیق این طرح، گروه کاری متشکل از وزارت های فواید عامه و شهر سازی، شاروالی کابل و اداره اراضی و آب، موظف شود.

بعد از ارائه این طرح، مسایل تخنیکی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی آن مورد بحث قرار گرفت تا بدون کدام مشکل این طرح عملی شود.

در عین حال، رئیس جمهور غنی در این نشست، احداث سرک حلقوی کابل را یک سرک نه بلکه یک پروژه همه جانبه انکشاف شهری عنوان داشت.

به گفته رئیس جمهور، سهم گیری مردم، دورنمای امنیتی، تاثیرات اجتماعی و مسایل استملاک، به شمول امور زیربنایی در ساخت این سرک مهم می باشد.

رئیس جمهور غنی احداث سرک حلقوی کابل را یک تصمیم مهم اقتصادی خواند و آینده خوب اقتصادی کابل را وابسته به آن دانست.

وی اظهار داشت که اگر این چنین پروژه ها مدیریت درست نشوند، در زنده گی بعضی از مردم تاثیرات مثبت و بر بعضی دیگر، تاثیرات منفی می گذارد.

از طرف دیگر، رئیس جمهور معتقد است که بدون سهم گیری مردم در جلوگیری از غصب حریم سرک و همچنان تحقق تاثیرات مثبت اقتصادی آن، عملی شدن این پروژه ممکن نیست، از این لحاظ حکومت باید در مشارکت با مردم بر اساس یک قرارداد اجتماعی، با در نظر داشت تاثیرات همه جانبه این سرک؛ در زمینهء ساخت آن اقدام لازم نماید.

همچنان رئیس جمهور کشور، تخمین مصارف پروژه احداث این سرک، جنبه های حقوقی مشارکت مردم، ارادهء قوی دولت در زمینه جلوگیری از غصب، موجودیت ظرفیت ها، زیربنا و کانالیزاسیون سرک را از مسایل مهم دانست و به مسئولین مربوط هدایت داد که طرحی را تا دو هفته دیگر در رابطه به تصویر کلی و شکل بنیادی این پروژه به منظور ارزیابی همه جانبه، آماده و ارائه نمایند.

گفتنی است که در این جلسه وزرای شهر سازی، فواید عامه و ترانسپورت، سرپرست شاروالی کابل، قوماندان گارنیزیون کابل، امرالله صالح رئیس اسبق ریاست عمومی امنیت ملی و شماری از مسئولین بلند رتبه فنی و مسلکی دولتی حضور داشتند.

احداث ،

پروژه،

حلقوی ،

زیربنایی،

سرک ،

مدیریت ،

نیازمند ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed