پرواز مشکوک چرخبالهای نظامی در ساحه تحت نفوذ طالبان

عبدالرووف ابراهیمیعبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در باره پرواز های مشکوک چرخبالهای نظامی تحت کنترل طالبان در ولایت بغلان هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای مجلس نمایند‌گان مدعی شده اند که برخی چرخبال‌های نظامی در ساحه‌ تحت قلمرو طالبان در منطقه دند غوری ولایت بغلان “جایکه گفته می شود در یک معامله به طالبان واگذار شده است” رفت و آمد دارند.

با این حال عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس تاکید کرده است که این قضیه پس از بررسی کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان با مردم شریک ساخته خواهد شد.

آقای ابراهیمی از تکرار این کار در ساحه‌ دند غوری ولایت بغلان هشدار داده است.

همکاری با طالبان در شمال و انتقال آنان با استفاده از چرخبال های نظامی امریکا حرف تازه ای نیست پیش از این حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان نیز از این کار پرده برداشته بود.