سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به حالت تعلیق در آمد

B2104B79-78A3-418E-A15E-92DD928F8211_mw1024_mh1024_sمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی ریاست جمهوری را به حالت تعلیق در آورده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وظیفه آقای محمدی به دلیل اجراات غیر قانونی از سوی رئیس جمهورغنی به حالت تعلیق در آمده است

اداره امور با نشر خبرنامه ای تاکید کرد که براساس حکم ریاست جمهوری یک هیئت به عضویت سید غلام حسین فخری، رییس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و محمد یاسین عثمانی نماینده کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری برای بررسی ادعا های مبنی بر اجراات غیر قانونی در پروسه مدیریت حصول قرضه های کابل بانک توظیف شده است.

بر مبنای این حکم،این هیئت مؤظف است تا اسنادی را که نشان دهنده اجراات غیرقانونی اشخاص ذیدخل در تصفیۀ قروض کابل بانک، به شمول مداخله عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور میباشد، بررسی نموده و نظر مشخص خود را در مورد مطابقت و یا مغایرت اجراات آنها با قونین نافذه کشور به زودی   به ریاست جمهوری ارایه نماید.

گفتنیست که ریس جمهور غنی، پیش از این تفاهنامه عقده شده بین خلیل الله فیروزی مجرم کابل بانک پیشین و وزارت امور شهرسازی در ارتباط به ساخت شهرک هوشمند را فاقد اعتبار دانسته و با رعایت قوانین بر حصول قروض کابل بانک از مقروضین آن تأکید کرده است.

این در حالیست که سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهر سازی گفته است که این وزارت براساس خواست عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور با خلیل الله فیروزی تفاهنامه ساخت شهرک هوشمند را به امضا رسانیده است.

خلیل الله فیروزی یکی از مجرمان اصلی قضیه فساد گسترده مالی در کابل بانک پیشین است که از سوی محکمه به ده سال حبس تنفیذی و پرداخت بیش از پنجصد میلیون دالر محکوم به مجازات شده است.

آقای فیروزی اخیرا تفاهمنامه ساخت شهرک هوشمند را در بیرون از زندان با مقام های ارشد حکومتی به امضا رساند که در مراسم عقد آن، احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس حضور داشتند.