وظیفه اداره مبارزه با ارتشا و فساداداری چیست!

حبیب الله غالب وزیر عدلیه کشور ضمن انتقاد از عملکرد اداره مبارزه با ارتشا وفساد اداری این اداره نه تنها کاری را در راستای کاهش فساد اداری نکرده بلکه، فساد اداری در افغانستان  افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اداره انکشافی ملل متحد UNDP به برنامه ابتکار شفافیت در دو وزارت خانه افغانستان ۱۳.۷ میلیون دالر کرده و توافقنامه این برنامه را با اداره عالی تفتیش، وزارت عدلیه و معارف  امضا کرده است.

براساس گفته های مسئولین هدف از هرینه کردن ۱۳.۷ میلیون دالر کمک UNFP شناسایی نقاط آسیب پذیر از لحاظ فساد اداری، ایجاد میکانیزم شکایت رسانی وتقویت تفتیش داخلی در وزارت عدلیه و معارف می باشد.

حبیب الله غالب وزیر عدلیه میگوید «عملکرد اداره مبارزه با ارتشا وفساد اداری قناعت بخش نیست زیرا فساد در کشور کم نشده بلکه زیادتر شده است.»

به گفته وی این وزارت تفتیش داخلی ایجاد کرده است که تا حدودی از فساد جلوگیری شود و ایجاب دفتر و هزینه جداگانه نیز نمی کند.

وی از سایر اداره های دولتی تقاضا کرد که سیستم تفتیش داخلی را فعال سازند.

فاروق وردک نقش UNDP را در برنامه های مهم ملی افغانستان با اهمیت خوانده ضمن ابراز شکران از این اداره گفت« طس سال گذشته UNDPبا وزارت معارف کمک های که در راستای مبارزه با فساد اداری کرده است فوق العاده موثر بوده وپس از همکاری های این نهاد ملل متحد وزرات معارف خود ادامه داده است.»

آقای الوارو رودریگویزمسئول دفتر UNDP درافغانستان میگوید که درمبارزه با فساد اداری سه مساله مهم است که باید روی ان متمرکز شویم.« اول تقویت روش تفتیش کشور، دوم تقویت وساده سازی نقش وزارتی وسوم هم فراهم ساختن خدمات اجتماعی وتقویت نقش زنان مردان جامعه در جهت مبارزه با فساد.»

اما به عقیده آگاهان تا زمانیکه اراده سیاسی برای محو فساد وجود نداشته باشد با ایجاد اداره ها وگرفتن کمک ها فساد کاهش نخواهد یافت، زیرا فساد به پیمانه های کلان در دست مقام های ارشد دولتی افغانستان است.

1 thought on “وظیفه اداره مبارزه با ارتشا و فساداداری چیست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *