وزیر مالیه افغانستان در راس یک هیات عازم ترکیه شد

مالیهاکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در راس یک هیات دولتی عازم ترکیه شد و با مقامات صندوق  بین المللى پول و بانک جهانى در استانبول دیدار نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر مالیه را در این سفر شماری از کارمندان بلند رتبه این وزارت و بانک مرکزی همراهی می کنند.

هیات رهبری دولت افغانستان با مقامات صندوق  بین المللى پول و بانک جهانى در شهر استانبول ترکیه دیدار نمود.

در این دیدار  بحث همه جانبه در مورد اجندای اصلاحات اقتصادى، برنامه ارزیابی و اصلاحات در برنامه قتصاد بززگ صورت گرفت.

 این جلسه به هدف تکمیل برنامه ارزیابى و بررسی دور دوم و نهایى صندوق بین المللى پول و اصلاحات در اقتصاد بزرگ میان مدت برگزار گردید.

مقامات افغان در سال ۲۰۱۵ با مقامات صندوق بین المللی پول پیرامون برنامه ارزیابی گفتگو کرده بود که بازنگری نخست این برنامه در ماه اکتوبر تکمیل شده است که تا ماه جون شاخص های این برنامه را ارزیابی میکند

Author