سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

وزیر داخله دستور بازداشت عاملان قضیه ننگرهار را صادر کرد

علومی وزیر داخلهانورالحق علومی، وزیر امور داخله کشور دستور بازداشت عاملان قتل هشت عضویک خانواده را در ننگرهار صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دو شب قبل سه مرد مسلح ناشناس هشت عضو یک خانواده را در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار در شرق کشور بدون مورد تیرباران کردند.

در همین حال وزارت امور داخله امروز سه شنبه (۲۴ قوس) با نشر اعلامیه خبری حادثه المناک ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار که در آن تمامی هشت عضو یک خانواده، شامل کودکان و زنان، توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده اند، جنایت علیه بشریت دانسته و آن را به شدید ترین الفاظ محکوم می کند.

نورالحق علومی، وزیر امور داخله، ضمن دستور به پولیس ننگرهار، به پولیس پکتیا و همچنان ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله نیز دستور داده است که با جدیت تمام، این قضیه را دنبال نموده و عاملان این جنایت را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.

وزارت امور داخله، ضمن اعلام همدردی و عرض تسلیت به نزدیکان این خانواده، از مردم ولسوالی بهسود و ولایت ننگرهار، مسوولان دولتی و نهاد های امنیتی در این ولایت می خواهد که در بازداشت عاملین قضیه با نیروهای پولیس همکاری جدی و همه جانبه نمایند تا باشد که جنایت کاران مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به جزای عمل ننگین و ضد انسانی شان برسند.