وزیر تحصیلات عالی زیر تیغ استیضاح

۲۴ عقرب ۱۳۹۵

در سومین روز از روند استیضاح وزرای کابینه حکومت وحدت ملی، وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شده و دو وزیر دیگر در جایشان ابقا شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزرای امور شهرسازی، تحصیلات عالی و عدلیه به نشست امروز (23عقرب) مجلس نماینده گان دعوت شده بودند؛ اما بنابر دلایلی از حضور در این نشست خودداری کردند.

بعد از بحث های زیاد بین نماینده گان، استیضاح غیابی از سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی و عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه صورت گرفت.

به دلیل آنکه وزرا به نشست حاضر نشده بودند، بدون سوال و جواب مشخص، برای هر سه آنها صندوق رایگیری گذاشته شد که در نهایت سید سعادت منصور نادری با کسب 59 رای عدم اعتماد، 15 رای تائید، 5 رای سفید و 2 رای باطل و عبدالبصیر انور با کسب 101 رای عدم اعتماد، 95 رای تائید، 4 رای باطل و یک رای سفید همچنان به کارشان در کابینه ادامه خواهند داد.

اما فریده مومند به عنوان وزیر تحصیلات عالی با کسب 131 رای عدم اعتماد، 63 رای تائید، 4 رای باطل و 3 رای سفید از سوی مجلس نماینده گان سلب صلاحیت شد.

روند استیضاح وزرایی که کمتر از 70درصد بودجه انکشافی سال 1394 را مصرف کرده اند از روز شنبه هفته روان از سوی مجلس آغاز شده؛ اما روند سلب صلاحیت وزرا یک روند نزولی داشته است؛ به صورتی که در روز اول هر سه وزیر، روز دوم دو وزیر و روز سوم یک وزیر سلب صلاحیت شدند.

با این حال، رئیس جمهور مکلف است تا حداقل تا ختم امروز، 6 تن دیگر را برای احراز کرسی های وزارت خانه های امور خارجه، تحصیلات عالی، فواید عامه، ترانسپورت، کار و امور اجتماعی و معارف انتخاب و به مجلس معرفی کند.

استیضاح

تحصیلات عالی

شهرسازی

عدلیه

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.