وزرا بازهم در مجلس حاضر نشدند

14 نوامبر 2016

وزرای عدلیه، تحصیلات عالی و شهرسازی و مسکن به نشست استیضاح مجلس نماینده گان حاضر نشده و گزارش های کتبی شان در مورد مصارف بودجه انکشافی سال 1394 را جایگزین خود کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس برنامه مجلس نماینده گان مبنی بر استیضاح وزرایی که کمتر از 70درصد بودجه انکشافی

سال 94 را مصرف کرده اند، سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه به نشست استیضاح امروز (24عقرب) دعوت شدند.

اما وزرای نامبرده به مانند سه وزیری که روز گذشته در نشست حاضر نشده بودند، در نشست استیضاح حضور نیافته و قرار است تا مجلس در مورد آنها تصمیم بگیرد.

این در حالی است که شماری از نماینده گان با امضای مکتوبی بنابر حفظ مسایل اولیای کشور از مجلس خواسته اند که به مدت دو هفته برنامه استیضاح وزرا را متوقف سازد.

قابل ذکر است که مجلس نماینده گان اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت و اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف به صورت غیابی مورد استیضاح قرار گرفتند که بعد از رایگیری تنها وزیر مالیه در سمت خود ابقا شده و دو وزیر دیگر سلب اعتماد شدند.

 

استیضاح

بودجه انکشافی

غیابی

مجلس نماینده گان

وزرا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.