وزرا از حضور در مجلس خودداری کردند

۲۳ عقرب ۱۳۹۵

بر اساس برنامه از پیش تعیین شده مجلس نماینده گان، وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت برای استیضاح به نشست عمومی دعوت شدند؛ اما وزرای دعوت شده از حضور در این نشست خودداری کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، حنیف بلخی، وزیر معارف و محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت به نشست امروز (23عقرب) مجلس دعوت شده اند.

کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده گان می گوید که این وزرا به اساس برنامه از پیش تعیین شده به نشست عمومی حاضر شده و به سوالات نماینده گان در مورد مصرف کمتر از 70درصد بودجه انکشافی پاسخ می  دهند.

بر اساس اظهارات کمیسیون، تمام اسناد مورد نیاز وزرای یاد شده از سوی این کمیسیون به صورت همه جانبه بررسی شده و در اختیار نماینده گان قرار گرفته است.

اما وزرای یادشده بنابر دلایل یادشده از سوی حکومت، از حضور در مجلس خودداری کرده اند.

مجلس قرار است در مورد این وزرا تصمیم بگیرد.

این در حالی است که روز گذشته وزرای امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی از سوی مجلس استیضاح شده و با اکثریت آرا سلب اعتماد شدند.

استیضاح

ترانسپورت

مالیه

مجلس نماینده گان

معارف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.